Vedtægter for GLTK

§1 Klubbens navn er Maeng Ho, Glamsbjerg Taekwondo Klub

stk.2 Klubbens hjemsted er Glamsbjerg, Assens kommune

§2 Klubbens formål er at træne Taekwondo

stk.2 Glamsbjerg Taekwondo Klub er medlem af Dansk Taekwondo
Forbund.

§3 Medlemskab i klubben kan opnås af enhver person, der er fyldt 6 år.

stk. 2 Optagelse af medlemmer under 18 år kræver skriftligt samtykke af forældre eller værge

stk. 3 Indmeldelse skal fortages skriftlig på klubbens indmeldelsesblanket

stk. 4 Ethvert medlem skal ved indmeldelsen være bekendt med
klubbens vedtægter, klubregler samt træningstider.

stk. 5 Udmeldelse af klubben skal foretages skriftligt.

stk. 6 For prøvemedlemmer der endnu ikke har betalt kontingent til
Glamsbjerg Taekwondo Klub til Dansk Taekwondo Forbund gælder
ved eventuelle skader/ulykker prøvemedlemmets egen
skades/ulykkesforsikring.

§4 Bestyrelsen kan bortvise en person, der i eller udenfor klubben
skønnes at have vist usømmelig eller usportslig optræden.

§5 Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen og betales halvårligt.

stk.2 Klubbens medlemmer betaler desuden årligt kontingent til Dansk
Taekwondoforbund.

stk.3 Manglende betaling af kontingent medfører udmeldelse af
klubben. Dog skal der udsendes to rykkere inden. Genindmeldelse kan først ske når restance og eventuelt rykkergebyr er betalt.

stk.4 Faste trænere er fritaget for klubkontingent.

stk.5 Bestyrelsen vælger og godkender trænere i klubben.

stk.6 For alle trænere, der træner medlemmer under 15år kræves
negativ børneattest.

§6 Den ordinære generalforsamling afholdes årligt i februar. Indkaldelse
skal ske med mindst 2 ugers varsel

stk.2. Årsregnskabet fremlægges på den årlige generalforsamling.

stk.3. Alle klubbens medlemmer, der ikke er i kontingentrestance har
stemmeret på generalforsamlingen.

stk.4 Der kan ikke bruges fuldmagter til en generalforsamling.

stk.5 Forældre eller værge kan stemme på deres børns vegne på
generalforsamlingen.

stk.6. En lovlig indkaldt generalforsamling er altid beslutningsdygtig. Alle
afgørelser på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal

stk.7 Undtaget fra §6 stk.6 er vedtægtsændringer, hvortil der kræves 2/3
flertal af fremmødte.

stk.8 Dagsorden til ordinær generalforsamling:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af årsregnskab
4. Fremlæggelse af budget for kommende regnskabsår
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse og suppleant
7. Valg af revisorer
8. Fastsættelse af kontingent
9. Eventuelt

stk.9 Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage
inden generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer fra
bestyrelsen skal offentliggøres sammen med indkaldelsen til
generalforsamlingen.

§7 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes efter bestyrelsens
behov, eller når 1/3 af medlemmerne skriftligt til bestyrelsen
fremsender begæring herom. Indkaldelse skal ske med 14 dages
varsel. Dagsorden skal uarbejdes og følge indkaldelsen.

§8 Klubbens ledes af den på generalforsamlingen valgte bestyrelse.

stk.2 Bestyrelsen består af:
a. Formand, vælges for 2år, (ulige årstal)
b. Kasserer, vælges for 2år, (lige årstal)
c. Tre bestyrelsesmedlemmer, vælges for 1år

stk.3 Der vælges årligt 1 suppleant og 1 revisorer. Revisor må ikke
være medlem af bestyrelsen.

stk.4 Foreningen tegnes af formand og kasserer.

stk.5 Formanden og kassereren skal være myndige (mindst 18 år)

stk.6 Bestyrelsen konstituerer sig selv efter behov udover formand og
kasserer.

stk.6 Bestyrelsen repræsenterer klubben i alle anliggender.

stk.7 Bestyrelsesmøder afholdes efter behov.

stk.8 Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved simpelt stemmeflertal.

§9 Regnskabsåret er fra 1/1 til 31/12 med forbehold.

stk.2 Regnskab og budget fremlægges på generalforsamlingen.

stk.3 Klubbens revisor skal godkende regnskabet inden fremlæggelsen
på generalforsamlingen.

stk.4 Klubbens formue skal indsættes i et pengeinstitut.

§10 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til specielle opgaver, f.eks. til
tilrettelæggelse af stævner m.m.

stk.2 Tilskud kan ydes medlemmer ved deltagelse i kurser, træningslejre
og stævner samt repræsentation ved arrangementer, kongresser
og lignende alt efter klubbens økonomi og arrangementets
relevans.

§11 Klubben kan ikke opløses, med mindre 2/3 af medlemmerne
stemmer herfor på lovligt indkaldt generalforsamling.

stk.2 Forslag om at opløse klubben skal være stillet jf.§6 stk.9.

stk.3 Såfremt der ikke møder et beslutningsdygtigt antal medlemmer op
jf.§11 stk.1, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling, der
uanset antallet af fremmødte kan træffe beslutning om opløsning af
Glamsbjerg Taekwondoklub.

stk.4 I tilfælde af klubbens opløsning vil der på den afsluttende
generalforsamling blive taget stilling til eventuelle midler og aktiver
til gavn for almennyttige formål

Vedtaget på stiftende generalforsamling 12. august 2010.

Revideret på ekstraordinær generalforsamling 17. december 2014