Historik

Historik

Leif Thunman får nog sägas vara den som initie­ra­de bildandet av ett idrottshistoriskt sällskap i Väs­ter­norrland. Som ordförande i Västernorrlands Idrottsförbund under många år tog han del av idrottshistoriska handlingar från andra län och hade kontakter med sådana, som var verksamma i olika idrotts­­historiska säll­skap och föreningar.

Leif tog upp idén att få i gång en idrottshistorisk verksamhet i länet med Mats Hamberg, förbunds­chef i Västernorrlands Idrottsförbund. Mats i sin tur hörde sig i oktober 2009 för hos Ola Olsson, se­kreterare i Guld­klubben i Västernorrland om den kunde tänkas driva en idrottshistorisk verksamhet i länet.

Guldklubben behandlade frågan dels vid ett möte den 3 november 2009, dels vid ett möte den 20 april 2010. I det senare mötet deltog förutom Guldklub­bens medlemmar represen­tanter för Väs­ter­norr­lands Idrottsförbund (VIF) och Föreningsarkivet Västernorrland. Thord-Erik Nilsson, ordfö­rande i Jämt­land/ Härjedalens Idrottshistoriska Förening, skulle också ha varit med och berättat om deras verk­sam­het men fick förhinder i sista stund. Samtliga på mötet den 20 april var överens om att Guldklubben inte skulle bedriva en idrotts­­­historisk verk­sam­het. I stället beslöt man skulle arbeta vida­re med frågan och att eventuellt bilda en helt ny idrottshisto­risk förening.

Den 23 augusti 2010 samlades representanter för Guldklubben, VIF, Föreningsarkivet Västernorr­land och SISU till en träff i Sundsvall för att höra Thord-Erik Nilssons information om den idrotts­­­historiska verksamheten i Jämtland/Härjedalen. I den efterföljande diskussionen enades man om att arbeta vidare med bildandet av ett idrotts­histo­riskt sällskap i Västernorrland.

En interimsstyrelse tillsattes. Jan Nordin, VIF, blev sammankallande med Margareta Helander, Ola Ols­son, Leif Thunman, Bo-An­ders Öberg och Fol­ke Ågren som övriga ledamöter. 

Un­der hösten 2010 tog interimsstyrelsen fram hand­lingar i syfte att i början av 2011 bilda ett idrotts­histo­riskt sällskap i Väs­ternorrland. Och så blev det också den 19 januari 2011.