Slagelse Gardens Venner

Slagelse Gardens støtteforening

Slagelse Garden's støtteforening hedder Slagelse Gardens Venner og bliver i daglig tale kaldt SGV.

SGV er en selvstændig forening med egne vedtægter og egen bestyrelse. Støtteforeningens formål er at skaffe økonomiske midler til at støtte sociale og musikalsk udviklende arrangementer i Garden. Det kan være sommerture, weekendture, øveweekender og andre spændende arrangementer for garderne. Samtidig støtter de også indkøb og reparationer af de 2 vigtigste ingredienser i en garde, nemlig instrumenter og uniformer.

SGV’s bestyrelse indgår i det daglige arbejde i Slagelse Garden ved at være med i de forskellige udvalg som er nedsat til at styre garden. De kan gennem udvalgene, have indflydelse på, hvad pengene de giver i tilskud, skal bruges til. Bestyrelsen deltager også på arrangementer og ture.

SGV Støtter de sociale aktiviteter.

Støt op om SGV

Hvis du skulle have lyst til at støtte Slagelse Gardens Venner, kan det gøres på følgende måder:

 • Medlemskab af SGV

  Bliv medlem af foreningen ved at indbetale 100 kr. (eller mere) på konto: 9383 - 2050038168 (Husk at oplyse navn og adresse.)

 • Tank benzin hos OK

  Tank benzin hos OK, og tilknyt koden 559758 til dit benzinkort. Læs mere her

 • Hjælp til!

  Hjælp til ved arrangementer som festuge, koncerter og loppemarked og få samtidig en sjov oplevelse

 • Tilbyd SGV opgaver

  Tilbyd SGV opgaver, hvor der kan tjenes penge, eller kom gerne med ideer hertil.

Kontakt Støtteforeningen SGV

Har du spørgsmål vedrørende støtteforeningens arbejde m.m er du altid velkommen til at kontakte os på mail.

Hilsen

Pernille Hjaltelin

SGV formand

Bestyrelsen i Slagelse Gardens Venner

Profile Image
Formand
Pernille Hjaltelin
Profile Image
Næstformand
Jakob Hansen
Profile Image
Kasserer
Claus Calum
Profile Image
Bestyrelsesmedlem
Charlie Balslev
Profile Image
Bestyrelsesmedlem
Vicki Groth
Profile Image
Bestyrelsesmedlem
Lonni Spindler Nobel
Profile Image
Bestyrelsesmedlem
Peter Hansen
Suppleant
Tine Sofie Steffensen

Vedtæger for Slagelse Gardens Venner

§ 1 Foreningens Formål
Slagelses Gardens Venner er en støtteforening, der danner bindeled mellem Slagelse Gardens
forældre/vennekreds og Slagelse Gardens medlemmer. Støtteforeningen varetager forældrenes og børenes
interesse overfor Slagelse Garden og skal virke for et godt samarbejde med denne i pædagogiske,
musikalske og rent praktiske spørgsmål, samt på alle måder være med til at fremskaffe økonomiske midler
til Slagelse Gardens drift.


§ 2 Medlemmer
Som medlemmer kan optages enhver over 16 år, der er interesseret i Slagelse Gardens beståen og forsat
fremgang. Årskontingentet, der opkræves en gang om året, fastsættes på generalforsamlingen, men er i
øvrigt frit efter behag opefter. Hvert gyldigt medlemskort giver det pågældende medlem ret til en stemme
ved personligt fremmøde. Garder som er fyldt 16 år opnår medlemskab af Slagelse Gardens Venner regnet
fra første generalforsamling efter det fyldte 16. år, er kontingentfri det første år og får udleveret gratis
gyldigt medlemskort.

§ 3 Valg af bestyrelse
Generalforsamlingen foretager valg af bestyrelsen, der selv konstituerer sig.
Bestyrelsen består af syv medlemmer. Valget gælder for 2 år, således at 3 bestyrelsesmedlemmer vælges
på ulige år og 4 bestyrelsesmedlemmer vælges på lige år. Genvalg kan finde sted.
Endvidere vælges hvert år 2 suppleanter. Genvalg kan finde sted.

§ 4 Valg af Revisorer
Generalforsamlingen foretager valg af revisorer. Der vælges 2 og valget gælder for 2 år, således ar der hvert
år afgår 1 revisor. Genvalg kan finde sted. Endvidere vælges 1 revisorsuppleant som er på valg hvert år.

§ 5 Generalforsamlingen
Hvert år i januar kvartal afholdes ordinær generalforsamling. Indkaldelse hertil skal ske med mindst 14
dages varsel gennem en annonce i den lokale dagspresse.
Forsag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen.

§ 6 Ordinær Generalforsamling
Ved en ordinær generalforsamling skal dagsordenen mindst omfatte følgende punkter:

 • Beretning om støtteforeningens virksomhed
 • Regnskab
 • Fastsættelse af kontingent
 • Forslag til fremtidige aktiviteter
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer
 • Eventuelt


§ 7 Ekstraordinær Generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 8 dages varsel, når bestyrelsen finder anledning dertil
eller når 1/4 af de stemmeberettige medlemmer indsender skriftlig anmodning med angivelse af
forhandlingsemne. Anmodningens underskrivere skal give møde og beslutninger træffes ved simpel
stemmeflertal. Ekstraordinær generalforsamling skal annonceres i den lokale dagspresse med mindst 8
dages varsel.


§ 8 Generalforsamlingen, stemmeflertal
Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Såfremt 1 medlem stiler krav
derom, anvendes skriftlig afstemning.


§ 9 Foreningens regnskab og årsberetning
På generalforsamlingen aflægges årsberetning og revideret årsregnskab. Foreningens regnskabsår går fra 1.
januar – 1. december.


§ 10 Forenings opløsning
Til foreningens eventuelle opløsning kræves der 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer. Kan dette ikke
opnås, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, og sagen afgøres ved simpelt stemmeflertal. Eventuel
formue ved foreningens opløsning skal ubeskåret gå til Slagelse Garden, eller hvis denne er opløst, til andre
velgørende formål, efter den opløsende generalforsamlings skøn.


§ 11 Bestyrelsens forpligtelser
Formand og kasserer har fuld adgang til foreningens konti i bank i forbindelse med den daglige drift. Det er
den samlede bestyrelse der udsteder bankfuldmagt til formanden og kasserer, og det er ligeledes den
samlede bestyrelse, der udsteder andre former for fuldmagt til et bestyrelsesmedlem eller flere i forening.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling, den 24. november 1977, ændret ved ordinær
generalforsamling den 8. februar 1990, ændret ved ordinær general forsamling den 18. marts 2009
Og sidst ændret på ordinær general forsamling den 12. marts 2014