Vedtægter

Foreningens vedtægter og love - revideret maj 2021

§1: Foreningens navn og hjemsted

 

Foreningens navn er Kjøbenhavns Skøjteløberforening. Dens hjemsted er Københavns Kommune (evt. Københavns Amt, hvis der kommer en fritids lov for hele landet).

 

§2: Foreningens formål

 

Er at medvirke til at fremme skøjte- og isidrætten. Dette formål søges opnået ved:

 

 • I sæsonen at skaffe medlemmerne så gode isforhold som mulighederne tillader,
 • Ved at anskaffe og vedligeholde det nødvendige inventar, udstyr m.v.
 • Ved i så vid udstrækning som det kan arrangeres og er økonomisk muligt, at skaffe nødvendig instruktion i isidrættens forskellige specialgrene.
 • Ved i så vid udstrækning, alt efter antallet af udøvere i de respektive specialgrene, at arrangere interne konkurrencer samt deltage i lokalforbundenes og specialforbundenes konkurrencer.

 

§3: Foreningen er medlem af relevante specialforbund samt lokalunioner under DIF

 

Repræsentanter udpeges af sektionslederne og godkendes af bestyrelsen.

 

§4: Foreningens medlemmer

 

Stk. 1:

Enhver person, der ikke er udelukket af en anden dansk idrætsforening, kan optages som medlem. Indmeldelsen sker ved henvendelse til den eller de personer, der af bestyrelsen er bemyndiget til at modtage indmeldelser og som vil være at træffe i klubbens lokaler på nærmere fastsatte tider. Ved indmeldelse modtages et eksemplar af foreningens love og administrative bestemmelser, dog er den endelige optagelse afhængig af bestyrelsens beslutning.

 

Stk. 2:

Medlemmerne har adgang til foreningens bane i henhold til det til enhver tid gældende tidsskema. Gyldigt medlemskort skal forevises på forlangende.

 

Stk. 3:

Ethvert medlem er forpligtet til at opretholde god orden på foreningens område.

 

Stk. 4:

Medlemmerne kan som aktive eller passive tilslutte sig de af bestyrelsen godkendte aktiviteter:

Ishockey - kunstløb - rulleskøjteløb - curling - motionsløb.

 

Stk. 5:

Medlemmer som ikke pr. 1. januar er fyldt 18 år tilknyttes ungdomsafdelingen, medlemmer som er fyldt 18 år tilknyttes seniorafdelingen.

 

Stk. 6:

Hver afdeling ledes af et ungdoms- respektive seniorudvalg, som vælges på generalforsamlingen, har 5-6 medlemmer hver og hvis formænd er medlemmer af bestyrelsen. Udvalgene fremsætter til bestyrelsen - forud for hver sæson - sæsonplaner for de enkelte hold, samlet budgetforslag for hver afdeling samt evaluering og indstilling af trænere, trænerassistenter og holdledere for den kommende sæson. Efter forhandlinger med bestyrelsen, har udvalgene ansvaret for den daglige drift af afdelingerne, indenfor de rammer som er aftalt med bestyrelsen.


§5: Kontingenter

 

Stk. 1:

Kontingenter, indskud, rater og rykkergebyr fastsættes hvert år af generalforsamlingen.

 

Stk. 2:

Medlemmerne inddeles i følgende grupper:

 

 • Seniormedlemmer (tilknyttet seniorafdeling).
 • Ungdomsmedlemmer (tilknyttet ungdomsafdeling).
 • Passive medlemmer.
 • Æresmedlelemmer

 

Stk.3:

Kontingentet er et årskontingent gældende for et regnskabsår.

Ved indmeldelse betales kontingent for det regnskabsår hvori indmeldelsen foretages.

Indbetalt kontingent kan ikke refunderes.

 

Stk.4:

Medlemmer som til enhver tid er i restance med en rate, og ikke har aftalt akkord med kassereren, har ikke adgang til isen. Aktive medlemmer som ved udgangen af sæsonen er i restance med to rater eller mere, og som ikke har aftalt akkord med kassereren, ekskluderes administrativt af foreningen, og indberettes til Danmarks Idrætsforbund og Danmarks Ishockey Union.

 

Stk.5:

Bestyrelsen er berettiget til at indrømme medlemmer, der tillige er træner eller leder for et af klubbens hold, hel eller delvis kontingentfritagelse, så længe de pågældende fungere som træner eller leder.

Bestyrelsen er endvidere berettiget til at indrømme målmænd i foreningen hel eller delvis

kontingentfritagelse, så længe de alene spiller som målmand.

 

Stk.6:

Bestyrelsen kan tilbyde nye medlemmer, der ikke tidligere har været medlem af foreningen, introduktionstilbud, der kan indeholde reduktion af kontingentet.

 

Stk. 7:

Husstandsrabat. Såfremt flere medlemmer af en husstand er medlem af foreningen, gives der 20 % rabat på medlemmernes kontingent. Ved medlem af foreningen forstås i henhold til nærværende bestemmelse alene aktive medlemmer og således ikke passive medlemmer. 

 

§6: Udmeldelse, eksklusion, klubskifte

 

Stk. 1:  Udmeldelse kan kun ske med virkning fra et regnskabsårs begyndelse og skal meddeles bestyrelsen senest 14 dage før det løbende regnskabs udløb. Til gyldig udmeldelse kræves herudover, at den pågældende har betalt sit kontingent frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning. Medlemmet kan kræve skriftlig bekræftelse på udmeldelsen.

 

Stk. 2:  Når et medlem er i restance udover sæsonens ophør, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftligt varsel ekskludere vedkommende og inddrive beløbet ved en inkassoaktion.

 

Stk. 3: Genoptagelse efter eksklusion iht. stk.2 kræver indbetaling af gæld til foreningen og kan besluttes af bestyrelsen.

 

Stk.4:  Bestyrelsen kan helt ekstraordinært ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil.

 

Stk.5:  Inden bestyrelsen træffer sin beslutning om eksklusion af et medlem iht. stk.4, skal medlemmet have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar overfor bestyrelsen.

 

Stk.6:  Bestyrelsens eksklusion af et medlem iht. stk. 4 kræver, at mindst 4 medlemmer i bestyrelsen stemmer herfor.

 

Stk.7:  Et medlem, som er blevet ekskluderet af bestyrelsen iht. stk. 4, kan kræve, at beslutningen om eksklusion bringes op til revurdering på førstkommende ordinære generalforsamling. Indtil en evt. revurdering på generalforsamling er eksklusionen gældende.

 

Stk.8:  Medlemmer kan til generalforsamlingen foreslå beslutning om eksklusion af et medlem. Et sådant forslag kræver underskrift af mindst 20 medlemmer.

 

Stk.9:  Medlemmet, der foreslås ekskluderet på generalforsamling jf. Stk. 8, skal af bestyrelsen underrettes om forslaget mindst 3 døgn før generalforsamlingen afholdes

 

Stk.10:  Spørgsmålet om eksklusion jf. stk. 8 eller stk. 7 skal optages som et særligt punkt på dagsordenen. Medlemmet, som eksklusionen drejer sig om, har ret til at være til stede og fremlægge sit forsvar.

 

Stk.11:  Generalforsamlingens beslutning om omgørelse af bestyrelsens beslutning omkring eksklusion jf. stk. 4 og stk. 6 samt beslutning om eksklusion iht.stk.8 kræver samme majoritet som en ændring af foreningens love, se § 8.

 

Skt.12:  Genoptagelse af et medlem ekskluderet på generalforsamling jf. stk.10 kan kun ske ved en ny generalforsamling, og for at der kan ske genoptagelse kræves samme majoritet som ved beslutning om eksklusion. 

 

§7: Adgang til arrangementer m.v.

 

Foreningens medlemmer har mod forevisning af gyldigt medlemskort gratis adgang til foreningens egne arrangementer. Bestyrelsen kan dog ved særlige arrangementer opkræve entré også af medlemmerne. For arrangementer under de respektive specialforbund og lokalunioner gælder deres bestemmelser.

 

Medlemmer af andre foreninger, der er tilsluttet isidrættens specialforbund under DIF, kan efter gensidig overenskomst få gratis adgang til foreningens bane, hvis bestyrelsen skønner det.

 

§8: Generalforsamlingen

 

Stk. 1:

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed med de indskrænkninger som foreningens love foreskriver.

 

Ordinær generalforsamling afholdes årligt medio februar. Bestyrelsen varsler dato for ordinær generalforsamling senest 15. december med angivelse af frist for indsendelse af forslag.

 

Medlemmer kan sende forslag til behandling på ordinær generalforsamling til Formanden senest 15. januar.

 

Endelig indkaldelse udsendes senest 14 dage før generalforsamling. Indkaldelsen skal indeholde det reviderede regnskab samt endelig dagsorden med evt. indkomne forslag.

 

Varsling og endelig indkaldelse skal ske via klubbens almindelige elektroniske kommunikations kanaler (mail samt klubbens hjemmeside)

 

Stk. 2:

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, hvis det skønnes nødvendigt, eller ved skriftlig begæring af mindst 30 stemmeberettigede medlemmer. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel til afholdelse senest 1 måned efter begæringens fremsættelse (poststemplingsdato). Indkaldelsen kan ske via klubbens almindelige elektroniske kommunikationskanaler (mail samt klubbens hjemmeside).

 

Stk. 3:

Stemmeberettigede til generalforsamlingen er:

 • medlemmer, der er over 16 år og har været medlemmer i 6 måneder før generalforsamlingen og
 • for medlemmer, som er under 16 år og har været medlem i 6 måneder før generalforsamlingen stemmer forældremyndighedsindehavere(n)/værge(n). I tilfælde af delt forældremyndighed afgør myndighedshavere selv, hvem der stemmer på vegne af medlemmet. Såfremt begge stemmer erklæres begge stemmer ugyldige.

Uanset ovenstående er følgende ikke stemmeberettigede:

 • Medlemmer som ikke er personligt fremmødte
 • Medlemmer i kontingent-restance
 • Æresmedlemmer

  

Stk. 4:

Den ordinære generalforsamling skal indeholde bestyrelsens årsberetning (ved formanden) og regnskab (ved hovedkassereren). Indkaldelsen skal i øvrigt mindst indeholde følgende dagsorden:

 

 • Valg af dirigent.
 • Formanden aflægger beretning for det forløbne år.
 • Hovedkassereren aflægger det reviderede regnskab.
 • Rapport fra evt. udvalg.
 • Behandling af indkomne forslag.
 • Behandling af kontingent og rykkergebyr.
 • Valg af formand og/eller kasserer for 2 år.
 • Valg af indtil 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år og 2 suppleanter for 1 år.
 • Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år.
 • Valg af medlemmer til ungdomsudvalg, seniorudvalg og evt. andre ønskelige

      udvalg.

 • Evt.

 

Stk. 5:

På enhver generalforsamling, kan der træffes beslutninger om de på dagsordenen opførte sager. Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indeholdt i indkaldelsen.

 

Hvis indkaldelsen sker på begæring, skal denne indeholde de forslag/emner som ønskes behandlet.


Stk. 6:

Enhver sag på en generalforsamling afgøres ved simpelt relativt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Herfra undtages loves antagelse, afskaffelse eller ændring, der kræver tilstedeværelse af mindst 20 stemmeberettigede samt 2/3 af de fremmødte stemmer. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel indkalde til en ny generalforsamling. Hvis også 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget er det vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er tilstede.

 

Stk. 7:

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal afstemninger og valg på begæring af mindst 3 stemmeberettigede medlemmer, foregå skriftligt. Beslutning indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang dirigenten bestemmer. Genvalg kan finde sted. 

 

Stk. 8:

På generalforsamlingen er der kun adgang for medlemmer og medlemmernes forældre, dog ikke forældre der er udelukket fra en anden forening.

 

§9: Bestyrelsen 

 

Stk. 1:

Bestyrelsen, der vælges på generalforsamlingen, består af op til 7 personer, som vælges for en to-årig periode, således at halvdelen afgår hvert år. Første gang afgøres dette ved lodtrækning. Til bestyrelsen vælges desuden 2 suppleanter for 1 år ad gangen.

 

Stk. 2:

Bestyrelsens formand og hovedkassereren vælges separat og blandt de resterende op til 5 vælger bestyrelsen selv næstformand og en hovedsekretær.

 

Stk. 3:

Bestyrelsen har via forretningsudvalget, som den selv konstituerer med foreningens formand som formand, samt via sektionslederne og deres hjælpere (sektionskasserer og sektionssekretærer) den daglige ledelse af foreningen, og fordeler selv opgaverne i mellem sig.

 

Stk. 4:

Bestyrelsen udarbejder et funktionsskema der skal gøres tilgængeligt for medlemmerne.

 

Stk. 5:

Bestyrelsen konstituerer sig snarest - dog senest 14 dage efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde. Hvervet som hovedkasserer kan ikke forenes med hvervet som formand, næstformand eller sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er tilstede. I formandens forfald, indtræder næstformanden i hans sted. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

 

Stk. 6:

Foreningen tegnes af formanden og hovedkassereren i fællesskab, eller en af disse samt to af bestyrelsens øvrige medlemmer. For udgifter udover det til den nødvendige drift og vedligeholdelse af foreningens ejendom og inventar kræves generalforsamlingens godkendelse. Hovedkassereren har prokura til foreningens bank- og girobeholdninger.

 

Stk. 7:

Bestyrelsen kan ansætte lønnet hjælp til varetagelse af kontorfunktioner.

 

Stk. 8:

Bestyrelsen fører regnskab over foreningens midler og drift, hvilket revideres af 2 på generalforsamlingen valgte revisorer (kritiske). Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Overgangsregnskabsåret er 1. juli 2023 til 31. december 2023.

 

Stk. 9:

Bestyrelsen fastsætter sektioners anvendelse af banen.

 

Stk. 10:

Bestyrelsen kan udnævne en person til æresmedlem eller livsvarigt medlem af foreningen. En sådan udnævnelse kan ikke gøres til genstand for en diskussion på en generalforsamling.

 

Stk. 11:

Til bestyrelsen kan kun vælges medlemmer, der er fyldt 20 år og som i mindst 3 år har været medlem i foreningen, og som ikke indtager plads i en bestyrelse eller lignende ledende arbejde i en anden isidrætsforening. Generalforsamlingen kan dog dispensere fra ovennævnte betingelser.

 

Stk. 12:

I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen eller forretningsudvalget er formandens stemme afgørende.

 

§10: Foreningsopløsning

 

Foreningen kan ikke opløses, hvis 1/4 af dens medlemmer stemmer for dens beståen. Beslutning om opløsning kan kun tages på en i dét øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Er en sådan ikke beslutningsdygtig i.h.t. §8, stk. 6, skal bestyrelsen indkalde til en ny ekstraordinær generalforsamling og sagen afgøres med 2/3 af de afgivne stemmer. I tilfælde af opløsning skal foreningens midler og formue skænkes til dansk idræt.