Klubbens vedtægter


§ 1

Navn og hjemsted

Foreningen Slagelse Basketball Klub, der har hjemsted i Slagelse kommune, er stiftet den 25. marts 1980. Foreningen er tilsluttet Danmarks Basketball-Forbund under Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og er underlagt disses love og bestemmelser.

 

§ 2

Formål

Foreningens formål er at dyrke basketball og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til denne idræt. Endvidere er formålet at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.

 

§ 3

Medlemskab

Som aktivt eller passivt medlem kan bestyrelsen optage enhver uanset alder.

 

§ 4

Indmeldelse

Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til foreningens sekretær/kasserer. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller værge.

Indmeldelsen er bindende for mindst seks måneder, dog er der en prøvetid på op til 30 dage.

 

§ 5

Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til klubbens kasserer. Indbetalt medlemskontingent refunderes ikke ved udmeldelse.

 

§ 6

Kontingent

Kontingent, indbetalingstermin(er) og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

 

§ 7

Restance

Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.

 

§ 8

Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter og herunder også gældende regler jf. diverse politikker, samværsregler o. lign.

 

Såvel I sager om udelukkelse som eksklusion her medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion her medlemmet krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En general-forsamlings afgørelse af en eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter. En eksklusion træder dog i kraft straks den er besluttet af bestyrelsen, men skal så ophæves, såfremt den bliver forkastet / nedstemt på den kommende generalforsamling, såfremt medlemmet har anvendt sin ret til at få eksklusionen på dagsordenen.

 

Et medlem der er i kontingentrestance udover 6 måneder kan af bestyrelsen ekskluderes skriftligt og med 8 dages varsel, og med baggrund i at eksklusionen alene er relateret til en faktisk kontingent-restance har medlemmet ikke krav på at sagen afgøres på en generalforsamling. 

 

§ 9

Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af februar måned. Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, som ikke er i kontingentrestance samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.

 

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel med opslag på spillestedet (i klubhuset) og ved annoncering på foreningens hjemmeside eller andet fælles socialt medie med angivelse af dagsorden og indkomne forslag. Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til formanden senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

 

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Stemmeret har alle aktive og passive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

 

§ 10

Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1) Valg af dirigent og referent

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse

3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse

4) Orientering om budget og herunder kontingent for det kommende år

5) Behandling af indkomne forslag

6) Valg af formand (ulige år jf. § 13)

7) Valg af kasserer (lige år jf. § 13)

8) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

9) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

10) Valg af revisor og revisorsuppleant

11) Eventuelt


§ 11

Generalforsamlingens ledelse m.v.

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer og foreningens opløsning kvalificeret majoritet - jvf. § 17 og § 18. Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 15 år og har stemmeret - jvf. § 9.

 

§ 12

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet. Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling,

 

§ 13

Bestyrelse - Valg

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne.

 

Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og yderligere 3-5 medlemmer og vælges for et år ad gangen af den ordinære generalforsamling. Dog vælges både formand og kasserer for 2 år ad gangen og formanden er på valg i ulige år, mens kassereren er på valg i lige år.

 

Bestyrelsen indstiller til hver generalforsamling hvor mange medlemmer, der skal være i bestyrelsen i det kommende år, og det er minimum 5 og maksimum 7 medlemmer.

 

Såvel aktive som passive medlemmer på min. 15 år er valgbare til bestyrelsen.

 

§ 14

Forretningsorden og tegningsret

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst af 50% af dens medlemmer, heriblandt formanden, er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. I tilfælde af stemmelighed falder forslaget.

 

Foreningen tegnes af kassereren og/eller formanden som repræsenterer foreningen i alle forhold. Ved økonomiske dispositioner over kr. 15.000 kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening.

 

Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal låneoptagelse på mere end kr. 15.000 kr. godkendes af generalforsamlingen.

 

Såvel foreningens medlemmer som bestyrelsen hæfter ikke personligt for de af foreningens indgåede gældsforpligtelser, for hvilke foreningen alene hæfter med sin respektive formue.

 

Enkeltpersoner kan ikke lave bindende aftaler på bestyrelsens vegne

 

§ 15

Regnskab

Foreningens regnskabsår er 1. januar – 31. december

 

Under ansvar overfor den øvrige bestyrelse, skal kassereren føre foreningens regnskab således at det opfylder de i Folkeoplysningslovens anførte krav. Regnskabet skal indeholde driftsregnskab med anførsel af indtægter og udgifter specificeret på relevante hovedposter samt status med anførsel af aktiver og passiver.

 

Foreningens kasserer skal senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse aflevere driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisoren. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift.

 

§ 16

Revision

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant. Revisoren skal hvert år i april måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

 

§ 17

Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

§ 18

Foreningens opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

 

Såfremt foreningens opløses tilfalder foreningens midler et almennyttigt formål i Slagelse kommune, som nærmere bestemmes på den endeligt afviklende generalforsamling med almindeligt flertal. Forinden skal eventuelle gældsforpligtelser være afviklet.

  

Vedtaget på ordinær generalforsamling den 30/5-2016