Vedtægter

Foreningens navn er Rødovre Statsskoles Volleyballklub, som forkortes RS Volley. Foreningen er stiftet den 16. februar 1963 og har hjemsted i Rødovre kommune.

Foreningen er tilsluttet Dansk Volleyball Forbund under DanmarksIdrætsForbund (DIF) og er underlagt disses love og bestemmelser.

Foreningens formål er at give medlemmerne mulighed for at dyrke volleyball under organiserede forhold og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til denne idræt. 

Det er endvidere foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.

Som aktivt medlem kan optages enhver, der er fyldt 5 år.

Optagelse af passive medlemmer kan ske uanset alder. 

Passive medlemmer har ikke adgang til at deltage i volleyballaktiviteter, men er valgbare til bestyrelsen.

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse.

Endeligt afslag på medlemskab af foreningen skal efter anmodning fra den, der ønsker medlemskab, forlægges på førstkommende generalforsamling.

Indmeldelse skal ske skriftligt til foreningens kasserer eller via foreningens hjemmeside.

For medlemmer under 18 år skal indmeldelsen foretages af forældre eller værge.

Indmeldelse skal ske efter retningslinjer besluttet af bestyrelsen.

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværender med foreningen afvikles, dog refunderes der ikke kontingent.

Ligeledes skal evt. tøj udleveret ejet klubben returneres.

Når dette er afklaret kan klubben udstede en evt. klubskifteblanket.

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen og offentliggøres på klubbens hjemmeside senest 30 dage efter generalforsamlingen.

Opkrævning og indbetaling foretages efter retningslinjer udstukket af bestyrelsen og offentliggjort på klubbens hjemmeside medio august hvert år.

Det er medlemmets pligt at holde sig orienteret om betalingsfrister og metode uanset om man har modtaget opkrævning fra klubben. 

Evt. andre overordnede spillerlicenser, afgifter mv. kan enten opkræves som tillæg til kontingentet eller indeholdes i dette, såfremt generalforsamlingen har besluttet dette.

Bestyrelsen eller et barn af et bestyrelsesmedlem er kontingentfrit, ligesom bestyrelsen kan tildele kontingentfrihed for andre grupper.

Retningslinjer for dette offentliggøres på klubbens hjemmeside.

Kontingentet og evt. licenser, afgifter mv. skal være betalt jf. de på hjemmesiden offentliggjorte terminer.

Bestyrelsen fastsætter evt. sanktioner ved manglende overholdelse af betalingsfrist. 

Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser.

I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt af bestyrelsen senest 14 dage efter udelukkelsens effektuering, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.

En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver almindeligt flertal.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af maj måned.

Indkaldelse med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal finde sted med 4 ugers varsel ved udsendelse af mail og offentliggørelse på foreningens hjemmeside.

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingens afholdelse.

Er der indkommet forslag, mailes disse til medlemmerne sammen med dagsorden og det reviderede regnskab sådan, at dette er medlemmerne i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Forslag og regnskab offentliggøres ligeledes på hjemmesiden.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.

Stemmeret har alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance.

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Er et medlem under 16 år, varetages medlemmets stemmeret af fremmødt forælder eller værge.

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

 1.  Valg af dirigent og referent
 2.  Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3.  Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse
 4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af formand (i lige år)
 8. Valg af kasserer (i ulige år)
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
 10. Valg af 12 suppleanter til bestyrelsen
 11. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
 12. Eventuelt

Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af Generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. 

Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om

foreningens opløsning kvalificeret flertal, jf. § 17 og § 18.

Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt fem medlemmer forlanger det. 

Ved personvalg dog på forlangende. 

Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens

beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten og offentliggøres på foreningens lukkede del af hjemmesiden senest 6 uger efter generalforsamlingens afholdelse.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer eller en femtedel af foreningens

stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet.

Generalforsamlingen skal afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse. 

For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling. 

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. 

Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og ordinære bestyrelsesmedlemmer  antallet af ordinære bestyrelsesmedlemmer er minimum 1, maksimalt 5.

Alle medlemmer vælges for en periode af 2 år på den ordinære generalforsamling.

Formanden og 1 bestyrelsesmedlem er på valg i lige år, medens kassereren og de øvrige bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.

Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, samt  fyldt 14 år, eller forældre til medlemmer under under 18 år. 

Dog skal formand og kasserer være fyldt 18 år.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer, herunder formanden eller kassereren, er til stede. 

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

Bestyrelsen nedsætter efter generalforsamlingen Økonomiudvalg og kan herudover nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver og vælge at udvalgsformændene deltager i bestyrelsesmøderne.

Der´føres referat fra alle bestyrelsesmøder, og disse offentliggøres på foreningens lukkede del af hjemmesiden.

De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Bestyrelsen skal inden den 1. marts afgive årsrapport for det foregående år til revisoren. 

Årsrapporten forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. 

Årsrapport udsendes til foreningens medlemmer sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant.

Revisoren skal hvert år i marts gennemgå årsrapporten og påse, at beholdningerne er til stede.

Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og årsrapporten forsynes med en påtegning.

Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

Foreningen tegnes af formanden og kasserer i forening.

Bestyrelsen fastsætter regler for godkendelse af udgifter samt hvilke personer, som skal have adgang til foreningens netbank med hhv. læse og hæveadgang.

Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. 

Ligeledes skal låneoptagelse på mere end kr. 10.000, godkendes af generalforsamlingen.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget. 

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. 

For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to tredjedele af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.

For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvilke almen nyttige/almen velgørende formål, foreningens formue, herunder eventuel fast ejendom og løsøre, skal tilgå. 


Vedtaget på ordinær Generalforsamling den 25. maj 2011