Vedtægter

Foreningen Renegade MMAs vedtægter

Senest revideret Oktober 2017

1: Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er Renegade MMA, og den er bl.a. tilknyttet Dansk MMA Forbund, Dansk Muay Thai forbund og DGI. Klubben har hjemsted i Christianshavns Idrætsklub, Bådsmandsstræde 20 4.sal, 1407 København K og er stiftet i 2013.

2: Foreningens formål

Renegade MMA har til formål at give børn såvel som voksne medlemmer mulighed for at dygtiggøre sig i Brasiliansk Jiu Jitsu, Thaiboxing, MMA, styrke- og mobilitetstræning.

3. Medlemskab

3.1 Foreningen optager som medlem enhver, som har betalt kontingent til foreningen og som tilslutter sig foreningens formål. Der indbetales et indmeldelsesgebyr (éngangsbeløb), der er fastsat af bestyrelsen. Derudover betales der et kontingent, der også er fastsat af bestyrelsen. Kontingentet opkræves på medlemmets betalingskort via foreningens hjemmeside www.renegademma.dk.

3.2 Hvis et medlem overtræder foreningens vedtægter og ordensregler, kan bestyrelsen vælge at ekskludere medlemmet. Medlemmet kan anke eksklusionen på førstkommende generalforsamling. Udmeldelse af Renegade MMA kan ske via ens medlemsprofil online, hvor man kan slette sit aktive abonement. Alternativt kan udmeldelse ske ved at sende en mail til [email protected] med sine oplysninger samt en tilkendegivelse af, at man ønsker at opsige medlemskabet. Bestyrelsen kan til en hver tid ekskludere et medlem, hvis foreningens ordensregler og bestemmelser ikke respekteres.

3.2 Medlemmer, der er i restance, har ingen stemmeret i Renegade MMA anliggender.

4. Generalforsamlingen

4.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde mindst 5 hverdage før generalforsamlingen afholdes. Alle betalende medlemmer over 16 år, der ikke er i restance, har stemmeret på generalforsamlingen. Der kan ikke gives fuldmagt.

4.2 Bestyrelsen indkalder til generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest i marts måned.

4.3 Dagsorden for ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

Valg af dirigent

Valg af referent

Årsberetning samt godkendelse heraf

Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent.

Indkomne forslag. Forslag skal være indkommet senest en uge før generalforsamlingen.

Valg til bestyrelse og én suppleant

Valg af revisor og én revisorsuppleant

Eventuelt.

4.4 Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal med undtagelse af vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning.

4.5 Alle medlemmer der har betalt kontingent har stemmeret

5. Foreningens bestyrelse

5.1 Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen, som vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen varetager Renegade MMAs daglige ledelse under ansvar overfor generalforsamlingen. Bestyrelsen afholder møder efter behov.

5.2 Bestyrelsen består af 5 medlemmer – Formand, Næstformand, Kasserer og 2 menige bestyrelsesmedlemmer. Den ene af de menige bestyrelsesmedlemmer kan evt. være suppleant for kasseren.

5.3 For at blive valgt ind i bestyrelsen skal man være aktivt medlem og over 16 år gammel.

5.4 Forenings bestyrelse er på valg hvert 2. år

5.5 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden.

5.6 Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper m.m.

6. Tegningsret

6.1 Foreningen tegnes af Formanden, Kassereren og Kassersuplianten for bestyrelsen i fællesskab.

6.2 Bestyrelsen kan godkende, at Formand, Kasserer og Kassersuplianten kan råde over dankort og netbank til foreningens bankkonto hvert for sig.

6.3 Ved beløb under 5.000 kr. kan Formanden eller Kassereren underskrive enkeltvis.

7. Kontingent

7.1 De årlige kontingenter godkendes af generalforsamlingen.

8. Vedtægtsændringer

8.1 Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.

9. Ekstraordinær generalforsamling

9.1 Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det. Indkaldelse med dagsorden skal ske med mindst to ugers varsel og senest fire uger efter, at der er indgivet ønske om det.

10. Regnskab og økonomi

10.1 Regnskabsåret følger kalenderåret.

10.2 Det revidere regnskab med kommende års budget skal være fremsendt til medlemmerne senest 14 dage før den ordinære generalforsamling

10.3 Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det.

10.3 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

11. Opløsning


11.1 Opløsning af foreningen kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens eller den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer. Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.

11.2 Ved opløsning af foreningen skal foreningens eventuelle formue overdrages til Christianshavns Idrætsklub CIK.

12: Antidoping

Renegade MMA er medlem DGI og overholder derfor forpligtede til at overholde reglerne fastsat af Anti Doping Danmark. Et medlem er forpligtet til at lade sig teste for doping, hvis uvildige repræsentanter fra Anti Doping Danmark forlanger det. En positiv prøve medfører, at medlemskabet ophører med øjeblikkelig virkning. Medlemmet må først optages i klubben igen efter ophørelse af sanktionen.