VEDTÆGTER

Aarhus Studenternes Cykelklub


§ 1. Navn og hjemsted
Stk. 1. Foreningens navn er ’Aarhus Studenternes Cykelklub’ forkortet ’ASC Cykling’
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune
§ 2. Formål

Stk. 1. Foreningens formål er at give studerende i Aarhus og omegn mulighed for at dyrke motionscykling i et socialt fællesskab. Det er endvidere foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.

§ 3. Medlemskreds

Stk. 1. Som medlem kan optages enhver, som ønsker at arbejde for foreningens formål.
Stk. 2. Optagelse som medlem sker ved betaling af kontingent til foreningen på sæsonbasis.
Stk. 3. Et medlem kan ekskluderes fra foreningen, hvis bestyrelsen finder det nødvendigt grundet upassende adfærd eller handlinger som ikke stemmer overens med foreningens værdier. Beslutningen træffes ved et normalt flertal af bestyrelsen ved et bestyrelsesmøde. Ved stemmelighed har formanden den afgørende stemme. Medlemmet der ønskes ekskluderes har ret til at tale sin sag for bestyrelsen. De(n) part(er) der ønsker et medlem ekskluderet har ligeledes ret til at tale sin sag.

§ 4. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes ved sæsonens afslutning og indkaldes med mindst tre ugers varsel. Indkaldelse kan ske elektronisk.
Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer af foreningen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af ordstyrer
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Regnskabsaflæggelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Godkendelse af budget
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Eventuelt

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der gerne må være medlem af bestyrelsen.
Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over
halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig
afstemning anvendes, når det begæres af mindst én mødedeltager. Ved
personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges,
foretages altid skriftlig afstemning. Hvert medlem kan maksimalt afgive et
antal stemmer, svarende til det antal personer, der skal vælges.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kendskab.
Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.


§ 6. Foreningens daglige ledelse
Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af kassereren og 4 medlemmer samt muligheden for valg af 2 suppleanter. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 1-årig periode, således at der hvert år vælges 6 medlemmer og hvis muligt, 2 suppleanter.
Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger formand og kasserer. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.
Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.
Stk. 5. Formanden indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst to medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kendskab.
Stk. 6. Et bestyrelsesmedlem kan ekskluderes på et ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvis et bestyrelsesmedlem finder det nødvendigt grundet upassende adfærd eller handlinger som ikke stemmer overens med foreningens værdier. Det bestyrelsesmedlem der ønskes ekskluderes har ret til at tale sin sag for bestyrelsen. Eksklusionen afgøres ved normalt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Er formanden den der ønskes ekskluderes, er næstformandens stemme den afgørende. Det ekstraordinære bestyrelsesmøde skal indkaldes med minimum 2 ugers varsel.

§ 7. Økonomi

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget og regnskab.
Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.


§ 8. Tegningsregler og hæftelse
Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem.
Stk. 2. Kassereren står for varetagelse af foreningens formue, herunder betaling af regninger. Kassereren kan råde over foreningens konti, herunder
betalingskort og netbank til foreningens konti, samt indgå aftale herom.
Stk. 3. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 9. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Vedtægtsændringer kan ske ved 2/3 flertal på enhver generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 10. Opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan finde sted ved 2/3 flertal på enhver generalforsamling.
Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige
formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

Vedtægterne er vedtaget på generalforsamling tirsdag 15. november 2022.