Vedtægter

Vedtægter for Aalborg Livredderklub

§1. Info om foreningen

Navn: Aalborg Livredderklub

Adresse: Lindholmbrygge 35. 2, 25 9400 Nørresundby

Mail: [email protected]

Cvr. nummer: 44701979

§2. Formål

Formålet med Aalborg Livredderklub er at fremme livredningssporten og integrere denne på en positiv måde i lokalmiljøet gennem aktiviteter såsom bassin- og havlivredning, surfing, stand-up-paddleboarding, svømning mm.

§3. Hjemsted

Foreningen har hjemsted i Aalborg Kommune, hvor størstedelen af foreningens aktiviteter vil blive afholdt. Livredningsaktiviteter udspiller sig i høj grad i havet, hvorfor enkelte aktiviteter vil foregå uden for Aalborg Kommune.

Medlemmer

§4. Betingelser for medlemskab

Enhver person over 18 år kan optages som medlem. Optagelse af medlemmer under 18 år kan kun ske med tilladelse fra forældre eller værge.


§5. Udmeldelse

Udmeldelse af foreningen kræver som minimum skriftlig tilkendegivelse til kasseren.

- stk. 1 Udmeldelse af foreningen medfører ikke automatisk ret til tilbagebetaling af allerede indbetalt kontingent.


  §6. Almindelige pligter

  Medlemmerne er underkastet foreningens love samt de af bestyrelsens til enhver tid fastsatte bestemmelser og reglementer. Medlemmerne er forpligtet til at give foreningen: navn, hjemsted og adresse.


  §7. Betaling, restance

  Klubbens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Kontingentet opkræves helårligt, forud og pr. indbetalingskort til bankkonto. Når et medlem er i restance ud over 2 måneder, har bestyrelsen ret, men ikke pligt til med 8 dages varsel ved skriftlig henvendelse til det pågældende medlem, at ekskludere vedkommende fra foreningen, og vedkommende er da pligtig til at betale sit sædvanlige kontingent indtil eksklusions tidspunktet.


  §8. Karantæne og eksklusion

  Ethvert medlem, som efter bestyrelsens skøn modvirker foreningens interesser eller ved sin adfærd skader foreningens omdømme, kan i kortere eller længere tid af bestyrelsen idømmes karantæne. Under særlige omstændigheder kan bestyrelsen ekskludere et medlem. Både karantæne og eksklusion kræver flertal blandt bestyrelsens medlemmer. Såvel den karantæneramte som den ekskluderede kan fordre sin sag forelagt til afgørelse på den førstkommende generalforsamling, på hvilken den pågældende har ret til at være til stede under sagens behandling.


  Organisation

  §9. Bestyrelsen, konstituering og tegningsret

  Foreningens daglige ledelse forestås af en bestyrelse, der vælges af generalforsamlingen og består af formand, næstformand, kasserer samt yderligere maks. 4 medlemmer, som alle vælges for 1 år ad gangen. Det er bestyrelsens opgave at lede og repræsentere foreningen samt efter bedste evne varetage foreningens tarv i overensstemmelse med foreningens formål.


  Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Mødet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden, er til stede. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 


  Foreningen tegnes af formanden og kasseren. Over bestyrelsens handlinger føres en protokol. Ved økonomiske dispositioner kræves underskrift af såvel formand som kasserer.


  §10. Regnskabet, kassereren

  Regnskabsåret følger perioden mellem to generalforsamlinger og er tiden fra den 1/1 til den 31/12. Regnskabet skal revideres kritisk og talmæssigt af foreningens revisor. Kassereren skal på forlangende fra den pågældende udlevere foreningens regnskabsmateriale (bøger, bilag, budget m.v.) samt fremvise den kontante kassebeholdning til formanden og foreningens revisor.


  §11. Revision

  Til kritisk og talmæssig revision af foreningens regnskab, jvf. i øvrigt Regnskabet, kassereren, vælger generalforsamlingen 1 revisor for et år af gangen. 

  - stk. 1 Skulle det ske at revisoren ikke kan varetage sin post for et helt år, skal formanden, i samarbejde med kassereren, finde en ny kandidat som revisor. Kandidaten skal godkendes af bestyrelsen inden den nye revisor kan tiltræde.


  §12. Generalforsamling

  Den øverste myndighed i foreningens anliggender er placeret hos generalforsamlingen, der er beslutningsdygtig uden hensyntagen til det fremmødte antal medlemmer. Eventuel indsigelse mod generalforsamlingens gyldighed skal fremsættes umiddelbart efter valg af dirigent, jvf. Ordinær generalforsamling. stk. 5


  §13. Ordinær generalforsamling

  - stk. 1 Indvarsling mv.: Én gang årligt i februar eller marts måned afholdes generalforsamling, til hvilken medlemmerne indkaldes med mindst 21 dages varsel ved opslag på foreningens hjemmeside samt per mail på afdelingernes mailinglister. Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes. Forslag skal optages i dagsordenen.

  - stk. 2 Forslag til behandling: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

  - stk. 3 Deltagere: Alle medlemmer har adgang til generalforsamlingen.

  - stk. 4 Regnskab og forslag til behandling på generalforsamlingen: Foreningens regnskab

  samt forslag, der er indkommet til behandling på generalforsamlingen, skal såfremt publicering ikke forinden har fundet sted, være til gennemsyn, for medlemmerne, hos kassereren den sidste uge før generalforsamlingens afholdelse, eller hvor bestyrelsen sædvanligvis opslår

  meddelelser.

  - stk. 5 Dagsorden: På dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal der forefindes følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning. 3. Godkendelse af revideret regnskab. 4. Godkendelse af budget, samt fastsættelse af kontingentets størrelse, for den kommende sæson. 5. Behandling af indkomne forslag. 6. Valg af bestyrelse, jvf. Bestyrelsen. 7. Valg af revisor. 8. Eventuelt.

  - stk. 6 Stemmeret: Stemmeret har alle aktive medlemmer, der er fyldt 18 år og har været medlem af foreningen mindst 2 måneder. Stemmeretten kan kun udøves ved personligt fremmøde på generalforsamlingen.

  - stk. 7 Dirigent: Dirigenten vælges af generalforsamlingen. Valgbar hertil er ethvert medlem af foreningen, som har stemmeret, og som har opnået myndighedsalderen.

  - stk. 8 Afstemning, beslutninger o.lign.: Dirigenten afgør med bindende virkning alle spørgsmål angående behandlings- og afstemningsmåden. Dog skal han/hun lade foretage skriftlig (hemmelig) afstemning, såfremt ønske herom fremsættes af bestyrelsen eller 5 stemmeberettigede medlemmer. Beslutninger tages ved simpel stemmeflerhed. Dog er beslutninger om vedtægtsændringer og foreningens ophævelse kun gyldige, såfremt 3/4 af de stemmeafgivende stemmer herfor. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget undtagen ved personvalg, hvor det i sidstnævnte tilfælde afgøres ved formandens stemme.


  §14. Ekstraordinær generalforsamling

  Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde og med samme varsel som angivet for den ordinære generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, og skal afholdes når 25% af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter motiveret og skriftlig begæring herom. Oplysning om det krævede antal stemmeberettigede medlemmer, kan fås ved henvendelse til kassereren. Begæringen skal for, at denne skal kunne betragtes som gyldigt fremsat indsendt i originaleksemplar til foreningens formand, og skal indeholde oplysning om underskrivernes medlemsnavne samt angive de punkter, der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Herunder hensyntagen til de eventuelt fremsatte ønsker, fra generalforsamlingens deltagere, fastsætter bestyrelsen den for den ekstraordinære generalforsamling gældende dagsorden, der kan suppleres med de fremsatte punkter, som bestyrelsen finder påkrævet. Kun de på dagsordenen anførte sager kan behandles. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest én måned efter, at eventuel begæring herom er fremsat.


  §15. Anvendelse af foreningens eventuelle midler ved ophør.

  Ved foreningens eventuelle opløsning skal dens eventuelle formue skænkes bort til idrætslige formål efter den afsluttende generalforsamlings beslutning.