Love & vedtægter

Klubbens love og vedtægter

§ 1. Navn:

Foreningens navn er Sdr. Rind/Vinkel Idrætsforenings Støtteforening.

§ 2. Formål:

Foreningens formål er at fremskaffe midler til støtte for arbejdet i Sdr. Rind/Vinkel Idrætsforening. Dette gøres primært gennem støttelotto og tombola, samt andre indtægtsgivende arrangementer.

§ 3. Medlemmer:

Alle der kan tilslutte sig foreningens formålsparagraf, kan blive medlem.

§ 4. Foreningens ledelse:

Foreningen ledes af en bestyrelse som, har pligt til at drage omsorg for, at det, der er udtrykt i foreningens formålsparagraf, altid er det, der præger foreningens arbejde.

§ 5. Bestyrelsen:

Bestyrelsen består af 3 medlemmer.

Bestyrelsen består af: Formand, nætformand, kasserer.

Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende måde efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen fører protokol over de i foreningen afholdte måder.

§ 6. Uddeling af midler:

Bestyrelsen forestår uddelingen af midler til Sdr. Rind/Vinkel Idrætsforening.

Bestyrelsen skal hvert år på generalforsamlingen orientere om årets tildelinger.

§ 7. Ordinær generalforsamling:

Foreningens generalforsamling afholdes hvert år i februar måned.

Indkaldelse skal ske i lokale blade og på hjemmeside, mindst 21 dage får generalforsamlingen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være skriftlige og være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

Dagsorden skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning.
  3. Fremlæggelse af regnskab.
  4. Indkomne forslag.
  5. Valg af 1-2 medlemmer + 1 suppleant til bestyrelsen.
  6. Valg af 1 revisorer.
  7. Fastsættelse af pris for støttelod
  8. Eventuelt.

Ad punkt 5. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år af gangen.

Første gang vælges 2 medlemmer for 2 år og 1 medlem for 1 år.

Stemmeret har alle, der har stemmeret i Sdr. Rind/Vinkel IF samt støtteforeningens medlemmer.

Valgbar er alle, der er valgbar i Sdr. Rind/Vinkel IF samt støtteforeningens medlemmer.

Afstemninger afgøres ved simpelt flertal blandt de fremmødte.  Se dog §10

Afstemningsmåden bestemmes af dirigenten.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

De vedtagne beslutninger indføres i protokollen og underskrives af bestyrelsen.

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når formanden eller 2 medlemmer af bestyrelsen kræver det.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest en måned efter begæring herom.

Annoncering som ved ordinær generalforsamling, dog med angivelse af dagsorden.

§ 9. Regnskab:

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Kassereren fører regnskabet og fremlægger det i revideret stand til godkendelse på den ordinære generalforsamling. Regnskabet skal til enhver tid være tilgængeligt for bestyrelse og revisorer, og kassebeholdningen skal være intakt.

§ 10. Foreningens opløsning:

Vedtagelse af opløsning af foreningen kræver tilslutning af mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer.

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder de tiloversblevne midler Sdr. Rind/Vinkel IF der, kan bruge midlerne i overensstemmelse med deres love.

Hvis Sdr. Rind/Vinkel IF nedlægges, beslutter den aktuelle bestyrelse, for Støtteforeningen, hvilke idrætslige formål tiloversblevne midler skal bruges til. Dette skal forsat ske i klubbens ånd.