Vedtægter

Vedtægter

§ 1 Navn og hjemsted

 

Foreningens navn er Høsterkøb Fodboldklub 2000, i daglig tale HF2000. Foreningen er stiftet d. 1. november 2000. Foreningens hjemsted er "Sporten", Nedenomsvej, Høsterkøb, Rudersdal Kommune.
Foreningen er medlem af SBU / DBU under Danmarks Idræts.Forbund og underlagt disses love og bestemmelser

 

§ 2 Formål

 

Foreningens formål er gennem leg og bevægelse at fremme evnen til og glæden ved fodboldspillet, samt at fremme kammeratskab, engagement og sammenhold ved at styrke det enkelte individ.

 

§ 3 Medlemmer

 

Stk. 1
Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningens bestyrelse og træder i kraft ved betaling af det til enhver tid gældende kontingent.

 

Stk. 2
Trænere og bestyrelsesmedlemmer bliver gennem deres hverv medlemmer af foreningen.

 

Stk. 3
Optagelse kan nægtes, når særlige grunde taler herfor. Nægtelsen skal dog, såfremt den optagelsessøgende ønsker det efterprøves på den førstkommende ordinære generalforsamling jfr. § 5.

 

§ 4 Udmeldelse

 

Et medlem kan udmelde sig af foreningen med 3 måneders varsel til den første i en måned. Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen eller foreningens sekretær. Eventuelt forudbetalt kontingent refunderes ikke.

 

§ 5 Eksklusion

 

Stk. 1
Hvis et medlem er kommet i kontingentrestance eller har pådraget sig anden gæld til foreningen, kan bestyrelsen med 1 måneds varsel og efter mindst to skriftlige henvendelser, ekskludere medlemmet. Såfremt medlemmet inden 4 uger bestrider rigtigheden af eksklusionen, vil spørgsmålet blive forelagt på førstkommende ordinære generalforsamling.

 

Stk. 2
Bestyrelsen kan, når mindst 4/5 af den samlede bestyrelse stemmer herfor, ekskludere et medlem, der handler til skade for foreningen. Forinden der sker eksklusion, skal medlemmet have lejlighed til at fremføre sine synspunkter. Dette sker ved førstkommende bestyrelsesmøde. Hvis mere end 1 bestyrelsesmedlem har stemt imod beslutningen, kan medlemmet inden 4 uger begære eksklusionen forelagt på den ordinære generalforsamling.

 

Stk. 3
Indbringelse for generalforsamlingen af bestyrelsens beslutninger om eksklusion i medfør af stykke 1 og 2 samt manglende optagelse af et medlem i henhold til §3 stk.1 medfører ikke opsættende virkning for beslutningerne. Afgørelsen af hvorvidt eksklusion skal opretholdes samt optagelse finde sted træffes med almindeligt stemmeflertal Jfr. § 7.

 

Stk. 4
Bestyrelsen kan, når 4/5 af den samlede bestyrelse stemmer for dette, genoptage et ekskluderet medlem, medmindre eksklusionen er godkendt på en generalforsamling.

 

§ 6 Kontingent

 

Stk. 1
Kontingentet betales af alle medlemmer. Kontingentet fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling, og opkræves halvårsvis pr. 1. februar og 1. august, med forfald senest 14 dage herefter.

 

Stk. 2
Undtaget for kontingent er bestyrelsesmedlemmer og trænere.

 

Stk. 3
Bestyrelsen kan når særlige hensyn taler herfor fritage enkelte medlemmer for kontingent.

 

§ 7 Generalforsamling

 

Stk. 1
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

 

Stk. 2
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.Indkaldelsen til medlemmerne skal indeholde dagsorden, som fastsættes efter følgende retningslinier:

 

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
4. Fastsættelse af kontingent. Gennemgang af budget.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg til bestyrelsen jfr. § 9
6.1. Valg af bestyrelsessuppleant, jfr. § 9
6.2. Valg af revisor, jfr. § 11
6.3. Valg af revisorsuppleant, jfr. § 11
7. Eventuelt

 

Stk. 3
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

Stk. 4
Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske med mindst 4 ugers og højest 8 ugers varsel. Indkaldelsen skal ske ved skriftligt meddelelse til hvert enkelt medlem, samt ved annoncering i den lokale presse.

 

Stk. 5
Generalforsamlinger er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.Kun fremmødte medlemmer har stemmeret.


Stemmeberettigede er alle foreningens medlemmer. Hvert medlem har én stemme. Medlemmer under 16 år stemmer ved værge, der dog ikke samtidig må have selvstændig stemmeret. Stemmeretten kan ikke overdrages ved fuldmagt. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, med mindre andet fremgår af nærværende vedtægt jfr. § 12. Skriftlig afstemning skal finde sted når, mindst 5 medlemmer ønsker det.

 

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling

 

Stk. 1
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 3 medlemmer af bestyrelsen eller en fjerdedel af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom.

 

Stk. 2
Ekstraordinær generalforsamling afholdes med 14 dages varsel senest en måned efter, at der er fremsat krav herom. Dagsorden udsendes sammen med indkaldelsen, der skal ske ved almindeligt brev til medlemmerne samt annoncering i den lokale presse.

 

§ 9 Bestyrelsen

 

Stk. 1
Den daglige ledelse varetages af en bestyrelse, som består af fem medlemmer.

 

Stk. 2
Opstillingsberettiget til bestyrelsen er ethvert stemmeberettiget medlem, der er fyldt 16 år, eller enhver, der er værge for et medlem under 16 år.

 

Stk. 3
På det første bestyrelsesmøde efter en generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Posterne som formand og som kasserer kan dog ikke beklædes af personer under 18 år.

 

Stk. 4
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen. 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige årstal, mens de øvrige bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige årstal. Der vælges 2 bestyrelsessuppleanter, hver for en toårig periode, skiftevis på valg hvert andet år. Udtræder et medlem af bestyrelsen i utide, indtræder suppleanten i bestyrelsen for den resterende del af det udtrædende medlems valgperiode. Bestyrelsen kan herefter konstituere sig på ny.

 

Stk. 5
Bestyrelsen skal udarbejde en forretningsorden, der indeholder regler for bestyrelsens arbejde, herunder retningslinjer for godkendelse af udgifter.

 

Stk. 6
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer, herunder formanden eller næstformanden er til stede. Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens, subsidiært næstformandens stemme udslagsgivende.

 

§ 10 Tegning og hæftelse

 

Stk. 1
Foreningen tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem, eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening.

 

Stk. 2
Der påhviler ikke medlemmerne nogen personlig hæftelse for de foreningen påhvilende forpligtelser.

 

§ 11 Regnskab, formue og revision

 

Stk. 1
Foreningens regnskabs- og kontingentår følger kalenderåret.

 

Stk. 2
Revisionen består af en på den ordinære generalforsamling valgte revisor, som vælges for en toårig periode. Såfremt en revisor får forfald, indtræder revisorsuppleanten, som er valgt for en etårig periode. Et medlem af bestyrelsen kan ikke være revisor. Den af generalforsamlingen valgte revisor kan til enhver tid forlange indsigt i regnskaberne, og skal straks orientere bestyrelsen om eventuelle uregelmæssigheder heri.

 

§ 12 Vedtægtsændringer

 

Ændring af nærværende vedtægt kan besluttes på lovlig indkaldt ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringerne.

 

§ 13 Opløsning

 

Stk. 1
Beslutning om opløsning af HF2000 kan vedtages på to på hinanden følgende, i dette øjemed særligt indkaldte ekstraordinære generalforsamlinger. Generalforsamlingerne indkaldes med mindst 1 og højst 4 ugers mellemrum. Til beslutning om foreningens opløsning kræves, at 3/4 af de fremmødte på hver af de 2 generalforsamlinger stemmer herfor.

 

Stk. 2
Ved HF 2000s opløsning tilfalder foreningens formue efter opfyldelse af alle forpligtelser, godgørende formål, som ved almindelig stemmeflerhed er vedtaget på samme generalforsamlingen, som vedtager opløsning af foreningen.

 

§ 14 Ikrafttræden

 

Nærværende vedtægt er ifølge beslutning på den stiftende generalforsamling 01-11-2000 gældende fra denne dato.