Vedtægter

Vedtægter for Dianalund e - Sport – e - Sport for alle!

§1 Navn

1.1 Foreningens navn er Foreningen Dianalund eSport§2Hjemsted

2.1 Foreningen har hjemsted i Sorø Kommune (Dianalund)

§3Formål

3.1 Det er foreningens formål, at udbrede og fremme interessen for eSport ved atskabe rammer for et fællesskab. Dette sker ved at samle alle medlemmer under de bedst mulige forhold til eSportsudøvelse.

§4 Medlemsskab

4.1 Man er medlem, hvis man er minimum 10år og når foreningen har modtaget betaling for medlemskontingent. Der kan optages aktive såvel som passive medlemmer i foreningen.Bestyrelsen kan afvise anmodninger om optagelse og kan ligeledes ekskludere medlemmer, der modvirker foreningens formål eller skader dens interesser.

§5Bestyrelsen

5.1 Bestyrelsen står for den daglige ledelse af foreningen mellem de årlige generalforsamlinger.

5.2 Bestyrelsen består af 3 medlemmer der efter generalforsamlingen fordeler posterne mellem sig, med minimum en formand og en kasserer.

5.4 Der vælges hvert år en suppleant til bestyrelsen. Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i valgperioden indtræder suppleanten i stedet og bestyrelsen fordeler posterne mellem sig på ny. Suppleanten kan efter eget valg deltage i bestyrelsesmøder, men har ingen stemmeret.

5.5Ved første generalforsamling vælges Formanden for 2 år og resten af bestyrelsen for 1 år.Her efter 2 år ad gangen.

5.6 Alle bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for 2år ad gangen(suppleanter 1 år). Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og uddelegerer ansvar efter eget skøn.

5.7 Bestyrelsesmøder afholdes efter behov, dog minimum 4 gange om åretog indkaldes af formand eller næstformand. Et bestyrelsesmøde er kun beslutningsdygtigt, når mindst tobestyrelsesmedlemmer er til stede. Afgørelser afgøres ved simpel flertalsafgørelse. Ved stemmelighed er formandens, eller i hans fravær næstformandens, stemme udslagsgivende. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen skal føre protokol over sine bestyrelsesmøder med dagsorden og beslutningsreferatsom skal være offentligt tilgængeligt.

5.8Bestyrelsen fastsætter medlemskontingent.

5.9Tegningsberettigede er formand og næstformand, eller formand og kasserer i fællesskab

§6 Generalforsamlingen

6.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen afholdes mindst en gang årligt senest d. 28. februar.Generalforsamlingen annonceres som minimum ved opslag på foreningens hjemmeside samt ved indkaldelse via e-mail til samtlige medlemmer, der har oplyst aktive e-mail adresser til foreningen, med mindst 1 mdr.varsel. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved stemmeflertal og er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal

.6.2Stemmeberettigede på generalforsamlingen er foreningens medlemmer.(Med personligt fremmode)

6.3 Alle medlemmerhar stemmeret(passive medlemmer dog undtaget). Forældre til børn under 14 år har en stemme pr. barn –dog har intet medlem mere end én stemme.

6.4 Alle, der er fyldt 16 år, kan vælges til bestyrelsen –dog skal formand og kasserer være fyldt 18 år.

6.5 Dagsordenen til generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere.

2. Godkendelse af dagsorden.

3. Formandens beretning for bestyrelsens arbejde.

4. Godkendelse af regnskab.

5. Indkomne forslag.

6. Udkast til budget.

7. Valg af bestyrelse.

8. Valg af intern revisor.

9. Eventuelt.

6.6 Forslag til dagsordenens pkt. 5 og 9skal være bestyrelsen i hænde, enten skriftligt eller via email senest 1 mdr.før generalforsamlingen. Kandidater til bestyrelsen er alle medlemmer som er fyldt eller fylder 16det indeværende år.

§7 Ekstraordinærgeneralforsamling

7.1 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes på foranledning af et bestyrelsesmedlem eller såfremt 2/3 af de aktive medlemmer fremsætter skriftlig begæring til bestyrelsen. Skriftlig begæring herom med angivelseaf dagsorden fremsendes til bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel.

§8 Regnskab

8.1 Regnskabsperioden er 1/1–31/12Regnskabet afsluttes, så det kan godkendes på førstkommende generalforsamling.

8.2 Regnskabet føres af kassereren og skal indeholde oversigt over indtægter og udgifter samt en status.

8.3 Regnskabet forelægges bestyrelsen samt tilses og revideres af den afgeneralforsamlingen valgte revisor.§9Vedtægtsændringer

9.1 Foreningens vedtægter kan ændres af et generalforsamlingsflertal afde fremmødte medlemmer.

§10 Opløsning

10.1 Beslutning om foreningens ophør kan træffes på to af hinanden følgende generalforsamlinger med mindst fire ugers mellemrum. Ved foreningens ophør skal dens eventuelle formue anvendes til formål der styrker e-Sport og de unge mellem 10-18 år i Sorø kommune