Vedtægter for foreningen Næstved eSport

Tekst

Vedtægter gældende for Næstved eSport Klub.

Senest revideret 22. august 2017


§1 . Navn & hjemsted.

                             Stk. 1. Foreningens navn er Næstved eSport Klub.

                             Stk. 2. Foreningen er hjemhørende i Næstved Kommune.

§2. Formål.

                             Foreningens formål er at skabe, udbrede og fremme interessen for eSport, ved at skabe rammer for et fællesskab,                                           såvel eSportsligt, som kulturelt. Dette sker ved at samle alle medlemmer under de bedst mulige forhold, til udøvelse af eSport.

                             Dette kan opnås ved at:

 • skabe gode fysiske rammer og fremme koordinationen af arrangementer mellem eSportsaktivister  lokalt og nationalt.
 • synliggøre foreningen og arbejdet i lokalsamfundet for en formel integration og styrkelse af forståelsen for eSport.
 • udvikle gode og engagerede trænere og ledere med henblik på at styrke eSportens integration og gennemslagskraft.
 • sikre massiv lokalopbakning, ved at øge kontakten og vekselvirkningen mellem eSport-discipliner, lokale medier og nationale organisationer.
 • glæde og lyst præger alle aktiviteter og udvikling.

Dette skal ske gennem afholdelse af arrangementer, møder, konferencer via studiegrupper, publikationer, offentlig repræsentation og lignende.

§3. Optagelse & deltagelse.

                             Stk. 1. Alle kan optages som medlem af Næstved eSport Klub. Se dog undtagelse i stk. 2.

                             Stk. 2. For at kunne blive taget i betragtning til optagelse, må ansøger ikke have gjort sig                                      skyldig i nogle handlinger, som foreningen ikke kan stå inde for.

                             Stk. 3. Optagelsen sker ved at udfylde en indmeldingsblanket og betale kontingent online.

                             Stk. 4. Umyndige personer skal have skriftligt samtykke fra forældre / værge.

§4. Udmeldelse / Eksklusion

                             Stk. 1. Medlemmer, som gør sig skyldig i brud på foreningens vedtægter, handler imod                                                                      foreningens interesser, eller handler utilbørligt med foreningens ejendele, kan af                                      bestyrelsen, blive ekskluderet.

                             Stk. 2. Såfremt et medlem er optaget på baggrund af falske oplysninger, kan foreningens                                   bestyrelse fratage vedkommende sin medlemsret. I sådanne tilfælde, har medlemmet                                       ikke krav på tilbagebetaling af kontingent.

                             Stk. 3. Medlemmer har til, skriftligt, at kunne forsvare sine handlinger overfor bestyrelsen.

                             Stk. 4. Medlemmer kan skriftligt, og med begrundelse, indstille andre medlemmer til                                            eksklusion.

                             Stk. 5. Eksklusion sker af bestyrelsen, hvis der opnås enighed om indstillingen.

                             Stk. 6. I tilfælde af at et bestyrelsesmedlem indstilles til eksklusion, vil dennes stemme                                                                       erstattes af suppleantens.

§5. Kontingent.

                             Stk. 1. Kontingent til foreningen, fastsættes på generalforsamlingen.

                             Stk. 2. Kontingentet betales halvårligt forud frem til 31/12-17. Herefter betales kontingentet                             årligt.

                             Stk. 3. Betales et kontingent ikke rettidigt, vil medlemsskabet ophøre uden yderligere varsel.

                             Stk. 4. Kontingentændringer, besluttet ved generalforsamling, reguleres umiddelbart                                          efterfølgende.

§6. Bestyrelsen

                             Stk. 1. Foreningens ledelse består af en bestyrelse, på mindst 3 medlemmer, som vælges på                             generalforsamlingen.

                             Stk. 2. Bestyrelsen består, som minimum, af formand, næstformand og kasserer.

                             Stk. 3. Bestyrelsen har 2 suppleanter.

                             Stk. 4. Bestyrelsen er selvkonstituerende.

                             Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter selv antal af, og datoer for, bestyrelsesmøder.

                             Stk. 6. Kassereren kan ikke alene tage stilling til, om der skal hæves midler til større indkøb.

                             Stk. 7. På bestyrelsesmøderne giver kassereren en økonomisk oversigt og bilag gennemgås.

                             Stk. 8. Udebliver et bestyrelsesmedlem, uden grund, fra 2 eller flere møder, ekskluderes                                   medlemmet fra bestyrelsen og erstattes af en suppleant.

                             Stk. 9. Der optages referat ved alle bestyrelsesmøder. Referater skal være til rådighed ved                                generalforsamlingen, til eventuelt gennemsyn.

                             Stk. 10. Referatet godkendes til næste bestyrelsesmøde.

                             Stk. 11. Bestyrelsens omkostninger vedrørende foreningsarbejdet, dækkes af foreningen i                                det omfang, der fremgår af de økonomiske procedurer.

                             Stk. 12. Foreningen tegnes af formand og kasserer. Ved forfald hos formanden, eller formand                         og kasserer er samme person, kan næstformanden tegne i stedet.

                             Stk. 13. Ordensregler, økonomiske retningslinier og den almene drift af foreningen, vedtages                           af bestyrelsen.

                             Stk. 14. Foreningens revisor vælges for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling,                              og må ikke være medlem af bestyrelsen.

                             Stk. 15. Skulle revisoren fratræde inden valgperioden er slut, er det bestyrelsens ansvar og                                pligt at finde en ny revisor.

                             Stk. 16. Kun myndige personer kan varetage posterne formand, næstformand og kasserer.

                             Stk. 17. Bestyrelsesmedlemmer er valgt for en 2-årig periode.

§7. Generalforsamling.

                             Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

                             Stk. 2. Kun på en generalforsamling kan der vedtages, ændres eller ophæves vedtægter.

                             Stk. 3. Vedtægtsændringer skal fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen, så de enkelte                           medlemmer har mulighed for at forberede sig. Vedtægtsændringer foreslået af                                                      medlemmer efter udsendelse af indkaldelsen, opdateres hurtigst muligt i indkaldelsen                                     på hjemmesiden.

                             Stk. 4. Kun medlemmer, der har betalt kontingent, er stemmeberettigede.

                             Stk. 5. Ved vedtægtsændringer er generalforsamlingen beslutningsdygtig, når 33% af de                                     stemmeberettigede er fremmødt og 75% af de fremmødte, stemmer for forslaget.                  Såfremt de fremmødte ikke udgør 33% af de stemmeberettigede, indkaldes til                                                        ekstraordinær generalforsamling senest 3 uger senere, hvor de stillede forslag kan                  godkendes med 75% af de fremmødte.

                             Stk. 6. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i første kvartal, og så vidt muligt til et                                    arrangement.

                             Stk. 7. Formanden indkalder til generalforsamling med mindst 14 dages varsel. Denne                                          indkaldelse annonceres på foreniingens hjemmeside og udsendes pr. post eller mail til                                        foreningens medlemmer.

                             Stk. 8. Dagsordenen for generalforsamlingen, skal som minimum indeholde følgende                                          punkter:

 • Valg af dirigent.
 • Valg af referent.
 • Formanden aflægger beretning på bestyrelsens vegne.
 • Kassereren fremlægger regnskab.
 • Fastsættelse af kontingent.
 • Indkomne forslag.
 • Valg af nye bestyrelsesmedlemmer.
 • Valg af revisor.
 • Valg af suppleanter.
 • Eventuelt.

 

             Stk. 9. Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde, senest 5 dage før                                                       generalforsamlingen.

                             Stk. 10. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen finder det                                       nødvendigt, eller når mindst 25% af de stemmeberettigede, skriftligt og med                                                            begrundelse, forlanger dette.

                             Stk. 11. Bestyrelsen  indkalder til ekstraordinær generaldforsamling, senest 14 dage efter at                              anmodningen er kommet formanden i hænde.

                             Stk. 12. Ingen kan nomineres til en tillidspost , uden selv at være til stede ved                                                           generalforsamlingen; medmindre der foreligger bestyrelsen et skriftligt tilsagn, med                gyldig dato og underskrift, om at modtage valget.

                             Stk.13. Skriftlig afstemning skal foretages, på forlangende.

                             Stk. 14. Der kan ikke gives møde eller stemmes via fuldmagt på foreningens                                                              generalforsamlinger. Fysisk tilstedeværelse kræves ved stemmeafgivning.

§8. Regnskab & bilagskontrol

                             Stk. 1. Foreningens regnskabår følger kalenderåret.

                             Stk. 2. Den valgte revisor foretager, en gang årligt, bilags- og kasseeftersyn i forbindelse med                            årsregnskabets afslutning.

                             Stk. 3. Revisor har ret til at foretage uanmeldt bilags- og kasseeftersyn.

                             Stk. 4. Efter hver regnskab- og bilagskontrol, giver revisor skriftlig bemærkning om dette.

                             Stk. 5. Bestyrelsen har det fulde ansvar for foreningens aktiver.

                             Stk. 6. Ethvert medlem, som er betroet nogle af foreningens effekter og midler, er ansvarlig                             for disse.

                             Stk. 7. Ingen umyndige personer, kan betros foreningens midler.

§9. Opløsning af foreningen.

                             Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun foretages ved 90% flertal på generalforsamling.

                             Stk. 2. Ved en opløsning skal foreningens aktiver overgå til lignende organisationer eller                                      foreninger i lokalområdet, bestyrelsen bestemmer hvilke.

§10. Medlemsskab.

                             Der findes 2 typer medlemmer:

                             Stk. 1. Passivt medlem.

                                                          a) Passive medlemmer har ikke stemmeret.

                                                          b) Se økonomiske retningslinier vedrørende "opgradering" til medlem.

                                                          C) Se §5 omkring kontingent.

                             Stk. 2. Aktivt medlem.

                                                          a) Opnår rabat ved deltagelse i betalingsarrangementer.

                                                          b) Har stemmeret ved generalforsamling.

                                                          c) Se økonomiske retningslinier for yderligere medlemsfordele.

                                                          d) Se §5 omkring kontingent.