Ordinær Generalforsamling 2024

Lejre ESport

Indkaldelse til ordinært generalforsamling
Onsdag 13.03.2024 kl. 19:15


Lejre 10.02.2024


Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling 2024 i Lejre ESport, der afholdes i foreningens lokaler i Domus Felix.


Forslag til dagsordenen sendes til formanden senest 14 dage før og endelig dagsorden med bilag offentliggøres 8 dage før generalforsamlingen.


Vedrørende stemmeret så gælder det ifølge vores vedtægter at alle medlemmer, der er fyldt 16 år, har stemmeret. Forældre til børn under 16 år har en stemme pr. barn, dog har intet medlem mere end én stemme


Dagsorden

  1. Valg af dirigent og stemmetællere

  2. Bestyrelsens beretning

  3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

  4. Indkomne forslag

  5. Forslag til handlingsplan og budget

  6. Valg af bestyrelse og suppleant

  7. Valg af revisor

  8. Evt.

På bestyrelsens vegne

Thomas Wang-Nielsen