Vedtægter

Vedtægter

§ 1. NAVN OG HJEMSTED

Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Kårde-Center - Gentofte.

Stk. 2. Foreningen er stiftet 8. november 2017 og har hjemsted i Gentofte Kommune.

§ 2. FORENINGENS FORMÅL

Stk. 1. Foreningens formål er at fremme interessen for kårdefægtning og at udvikle medlemmerne som kårdefægtere, så de kan nå et højt nationalt og internationalt niveau.

Stk. 2. Foreningen er medlem af Dansk Fægte-Forbund, så medlemmerne frit efter gældende regler kan stille op i mulige turneringer.

Stk. 3. Foreningen vil arbejde for at fællesskab, frivillighed, kvalitet og glæde er gennemgående værdier i klubbens virke.

§ 3. FORENINGENS MEDLEMSKAB AF ORGANISATIONER M.V.

Stk. 1. Foreningen er tilsluttet Dansk Fægte-Forbund under Danmarks Idrætsforbund (DIF) og er underlagt disses love og bestemmelser.

§ 4. MEDLEMSKAB OG KONTINGENT

Stk. 1. Som aktivt medlem i foreningen kan senior-, junior- og sidste års kadetfægter optages.

Stk. 2. Indmeldelse sker skriftligt til foreningen sportschef.

Stk. 3. Udmeldelse sker skriftligt til foreningens kasserer med 14 dages varsel inden udgangen af kontingentperioden.

Stk. 4. Kontingentet fastsættes for et år ad gangen. Kontingentet opkræves forud hvert halvår. Bestyrelsen kan fastsætte takst for medlemmernes deltagelse i specialtræning.

Stk. 5. Medlemmer kan ekskluderes fra foreningen af bestyrelsen ved ¾-flertal, eller ved generalforsamlingen ved almindeligt flertal. I sager om eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen eller generalforsamlingen træffer sin afgørelse.

Stk. 6. Ved kontingentrestance i mere end tre måneder indkaldes man til møde med en repræsentant fra bestyrelsen og sportschefen. Konklusionen på mødet forelægges bestyrelsen. Overholdes aftalerne i konklusionen ikke ekskluderes medlemmet. Restance opstår, når et medlem ikke har betalt kontingent ved udgangen af forfaldsmåneden.

Stk. 7. Alle interesserede kan optages som passive medlemmer. Passive medlemmer har som udgangspunkt ikke ret til at deltage i klubbens træning. Kontingent for passive medlemmer opkræves forud i januar og dækker et års medlemskab.

§ 5. GENERALFORSAMLING

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned og indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved e-post til alle aktive og passive medlemmer og ved opslag på foreningens hjemmeside.

Stk. 3. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Dagsorden og evt. indkomne forslag fremsendes via e-post til medlemmerne sådan, at dette er medlemmerne i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

Stk. 4. Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.

Stk. 5 Alle (aktive) medlemmer med over 3 måneders medlemskab bag sig, der ikke er i kontingentrestance, har stemmeret på generalforsamlingen.

Stemmeret for aktive medlemmer under 15 år opnås ved repræsentation af familiemedlemmer over 15 år. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Stk. 6. Dagsorden for den ordinære generalforsamling har som minimum følgende punkter:         

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Valg af stemmetællere.
4. Bestyrelsens beretning.
5. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab.
6. Forelæggelse og godkendelse af budgetforslag for det kommende år.
7. Fastsættelse af kontingent
8. Behandling af indkomne forslag.
9. Valg af formand i lige år
10. Valg af kasserer i ulige år.
11. Valg af to ordinære bestyrelsesmedlemmer i ulige år.
12. Valg af et ordinært bestyrelsesmedlem i lige år.
13. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for et år af gangen.
14. Valg af revisor og revisorsuppleant for et år af gangen.
15. Evt. nedsættelse af udvalg
16. Evt.

Stk. 7. Generalforsamlingen vælger dirigent til at lede forhandlingerne. Denne må ikke være medlem af bestyrelsen.

Stk. 8. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflertal jf. dog § 9, stk. 1. Hvis det ønskes af et eller flere medlemmer skal beslutninger træffes ved skriftligt stemmeafgivelse.

Stk. 9. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen. Når mindst 1/5 af medlemmerne stiller skriftlig begrundet krav om ekstraordinær generalforsamling, skal bestyrelsen indkalde hertil. Bestyrelsen skal indkalde til afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling inden en måned fra modtagelse af begæringen. For så vidt angår krav til indkaldelse, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

Stk. 10. Referat fra generalforsamlingen skal godkendes af dirigenten før offentliggørelse blandt medlemmerne. Offentliggørelsen sker pr. e-post indenfor en måned efter afholdelse af generalforsamlingen.

§ 6. FORENINGENS DAGLIGE LEDELSE

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, som består af 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen og repræsenterer foreningen i alle forhold.

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og ordinære bestyrelsesmedlemmer umiddelbart efter generalforsamlingen. Ved samme lejlighed aftales det førstkommende bestyrelsesmøde.

Stk. 3. For at være valgbar til klubbens bestyrelse skal personen være fyldt 15 år. For at være valgbar til posterne som kasserer og formand skal personen være fyldt 18 år.

Stk. 4. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 6. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af medlemmerne er til stede.

Stk. 7. Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og i dennes forfald næstformanden

Stk. 8. Formanden drager omsorg for, at der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger/beslutninger. Der skal udsendes bestyrelsesreferater til offentliggørelse blandt klubbens medlemmer pr. e-post senest 1 måned efter afholdte bestyrelsesmøder. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægten.

§ 7. REGNSKAB OG REVISION

Stk. 1. Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut.

Stk. 2. Regnskabsåret er 1. januar – 31.december.

Stk. 3. Revisorpåtegnet regnskab bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingen og kan rekvireres gennem foreningens kasserer.

Stk. 4. Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue.

Bestyrelsen hæfter personligt for det tilskud, som foreningen har modtaget efter Folkeoplysningsloven, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes den pågældende som forsætlig eller uagtsom. Bestyrelsens medlemmer hæfter herunder ikke personligt for foreningens tilskud jf. Folkeoplysningsloven. Med undtagelse af den heri anførte hæftelse, påhviler der ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsesmedlemmer nogen personlig hæftelse.

§ 8. TEGNINGSREGLER

Stk. 1. Klubben tegnes af formanden.

Stk. 2. Formand og kasserer kan imidlertid råde over dankort og netbank til foreningens bankkonti hver for sig i forbindelse med foreningens normale, daglige drift.

§ 9. VEDTÆGTSÆNDRINGER

Stk. 1. Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 10. RETTIGHEDER TIL MATERIALE I KLUBBENS REGI

Stk. 1. Alt materiale og rettigheder til materiale, der er på klubbens hjemmeside, uanset om det er lavet af lønnede eller ulønnede medarbejdere/medlemmer tilhører Dansk Kårde-Center - Gentofte.

Stk. 2. Samme regler er gældende for alt materiale udarbejdet i klubbens regi – Lay-out, skriftligt materiale, hjemmeside, Foreningsblad, papir mv.

Stk. 3. Samme regler er gældende for alt udstyr, møbler mv. som, med mindre andet er aftalt, er stillet til rådighed, for klubben.

§ 11. OPLØSNING

Stk. 1. Foreningen kan kun opløses efter vedtagelse på to hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 1 måneds mellemrum. Til begge generalforsamlinger kræves 2/3-flertal.

Stk. 2. Opløses foreningen tilfalder dens midler og udstyr Dansk Fægte-Forbund.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 8 november 2017 og ekstraordinær generalforsamling den 11. januar 2018.