Klubnyheder

Generalforsamling 27. oktober 2019 SGF

1. oktober 2019, 19.24

Generalforsamling 27. oktober 2019

Solrød Gymnastikforening holder i år generalforsamling søndag den 27. oktober 2018 kl. 11. Dette sker i Solrød Aktivitets- og Frivilligcenter i Solrød Center (overfor Netto), Solrød Center 85.

Dagsordenen bliver ifølge vedtægterne:

1 Valg af dirigent og 2 stemmetællere.

2 Bestyrelsens beretning.

3 Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4 Indkomne forslag.

5 Fremlæggelse af budget for indeværende år til orientering.

6 Valg af bestyrelse og suppleanter.       Formanden og 3-5 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år.

Næstformand, kasserer og 3-5 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år.

7 Valg af en revisor i ulige år.

8 Valg af en revisorsuppleant i lige år.

9 Eventuelt.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen (under punkt 4) til vedtagelse, skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen, dvs. den 13.oktober 2019 kl. 11. Indsendelse skal ske på mail til [email protected]. Detaljeret dagsorden, inkl. eventuelt indsendte forslag offentliggøres på hjemmesiden kort tid derefter.

Generalforsamlingen er åben for alle. Stemmeret har alle medlemmer, der ikke er i kontingentrestance på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse, og som er fyldt 15 år - for medlemmer under 15 år har én forældre/-værge pr. familie.  Stemmeret kan kun afgives ved personligt fremmøde, ingen kan afgive mere end en stemme pr. afstemning.

Medlemmer af SGF er idrætsudøvere (der ikke er i kontingentrestance), instruktører, hjælpeinstruktører, minihjælpere, voksenhjælpere, medlemmer af aktivitetsudvalg, ressourcepersoner samt æresmedlemmer.

Efter generalforsamlingen er der gratis spisning for tilmeldte medlemmer. Tilmelding til spisningen sker via holdsport og du skal være logget ind med din SGF-profil. Frist for tilmelding til spisning er 13.oktober 2019 kl. 11. Efter dette tidspunkt vil det ikke længere var muligt at tilmelde sig til spisningen.

Venlig hilsen

Bestyrelsen, Solrød Gymnastikforening