Vedtægter

§ 1 Navn og hjemsted


Klubbens navn er Roskilde Vikinge Vinterbadere.
Klubben er stiftet den 6. februar, 2000.
Klubbens hjemsted er Roskilde.


§ 2 Formål


Klubbens formål er gennem udendørs badning, primært fra oktober til april, at opnå sundhed og velvære,
samt socialt samvær og kammeratskab blandt medlemmerne.


§ 3 Medlemskab af organisationer


Stk. 1: Klubben er medlem af de foreninger og organisationer, som bestyrelsen finder fornødent.


§ 4 Optagelse af medlemmer


Stk. 1: Som medlemmer kan optages alle over 18 år, som accepterer klubbens vedtægter og regler, som
findes på klubbens hjemmeside.


Stk. 2: Man er medlem, når kontingentet er rettidigt betalt.


Stk. 3: Nuværende medlemmer fornyer deres medlemsskab og betaler kontingent senest den 15. september.

Der betales forud for perioden 1. oktober til 30. september.


Stk. 4: Nye medlemmer samt medlemmer, som ikke har været medlemmer den nærmest foregående

sæson, betaler ud over kontingent også et gebyr.


Stk. 5: Bestyrelsen administrerer optagelsen af nye medlemmer og betalingsmåden i stk. 3 og stk. 4.


Stk. 6: Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige grunde giver anledning hertil. 


Der kræves 2/3

flertal i bestyrelsen. Medlemmet skal inden bestyrelsen træffer sin afgørelse have haft lejlighed til at
fremføre sine argumenter, og medlemmet kan kræve, at spørgsmålet om eksklusion afgøres på
førstkommende generalforsamling som et særskilt punkt på dagsordenen.


Stk.7: Et medlem, som er ekskluderet, kan optages ved en ny beslutning på en generalforsamling.


§ 5 Ledelse


Stk. 1: Klubben ledes af en bestyrelse, der består af 6 medlemmer samt en suppleant.


Stk. 2: Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, suppleanten for 1 år. Der vælges 3

bestyrelsesmedlemmer hvert andet år.


Stk. 3: Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og evt. andre funktioner.


Stk. 4: Valgbar er ethvert medlem.


§ 6 Kontingent og indmeldelsesgebyr


Kontingent og indmeldelsesgebyr fastsættes hvert år på generalforsamlingen.


§ 7 Hæftelse


Stk. 1: Klubben hæfter kun for sine forpligtelser med klubbens formue. Der påhviler ikke klubbens
medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.


§ 8 Myndighed


Stk. 1: Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes senest i marts måned og
indkaldes ved mail, ved opslag i klublokalet og på. klubbens hjemmeside, med mindst 4 ugers varsel med
oplysning om dagsorden.


Stk. 2: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 2
uger før.


Stk. 3: Kun fremmødte medlemmer har stemmeret.


Stk. 4: Pa generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal (over halvdelen), dog
kræves til eksklusion af et medlem, samt til ændring af disse vedtægter, mindst 2/3 af de afgivne gyldige
stemmer for forslaget.


Stk. 5: Der føres referat over vedtagne beslutninger.

§ 9 Generalforsamlingen


På den ordinære generalforsamling behandles følgende:


1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Aflæggelse af beretning.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Fremlæggelse af budget
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleant.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
9. Eventuelt

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling


Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent,
eller når mindst 25 medlemmer skriftligt stiller krav til bestyrelsen herom. Generalforsamlingen
holdes senest en måned efter, at begæringen er fremsat over for bestyrelsen med oplysning om
de(t) emne(r), der ønskes behandlet.


§ 11 Tegningsret


Klubben forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være
formanden eller næstformanden.
Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån kræves dog underskrift af
den samlede bestyrelse.


§ 12 Forretningsorden


Stk. 1: Bestyrelsen skal selv fastsætte en forretningsorden.


§ 13 Bestyrelsen


Stk. 1: Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer herfor. Ved
stemmelighed er formandens stemme afgørende.


Stk. 2: Der tages referat af bestyrelsesmøderne. Referatet godkendes senest på det efterfølgende møde i
bestyrelsen, og beslutningerne offentliggøres på foreningens hjemmeside.


§ 14 Regnskabsår


Stk. 1: Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december, og senest den 15. februar afgiver
bestyrelsen driftsregnskab og status til revisor.


Stk. 2: Foreningens regnskab revideres af en revisor, der er valgt af generalforsamlingen. Ved
revisors forfald indtræder revisorsuppleanten.


§ 15 Opløsning


Stk. 1: Klubben kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende generalforsamlinger
stemmer herfor.


Stk. 2: Klubbens formue skal ved ophør udloddes til almennyttige formål, der ligger i naturlig
forlængelse af klubbens formål, og som besluttes på den opløsende generalforsamling.


Således vedtaget: mandag d. 2. marts 2020