Vedtægter

Vedtægter for Odder Padel Klub

 1. Foreningens navn er Odder Padel Klub
 2. Foreningens hjemsted er Odder kommune, og er stiftet i 28/4 - 2021
 3. Foreningens formål er at dyrke Padel. Dette med udgangspunkt i fælleskaber og glæden ved padel. Derudover håber vi, at udbrede interessen og kendskabet til denne sport, samt at give borgerne i Odder kommune og omegn endnu et alternativ til idræt og bevægelse. Derudover har foreningen til formål, at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen.
 4. Det er klubbens hensigt, at blive en del af Dansk Padel Forbund, samt at alle medlemmer af Odder Padel Klub samtidig har en spillerlicens i Dansk Padel Forbund.
 5. Alle privatpersoner kan opnå medlemskab af Odder Padel Klub, uanset alder og bopæl, under den forudsætning at foreningen har plads. 
 6. Medlemskab opnås når indbetaling af kontingent er registreret, sammen med, at medlemmet har givet de nødvendige medlemsoplysninger.
 7. Alle medlemmer skal oplyse navn, adresse, fødselsdato, bopælskommune, e-mail og telefonnummer ved indmeldelse. Medlemsdata er offentligt tilgængelige på foreningens hjemmeside medmindre medlemmet selv beder om anonymitet af visse (eller alle) af ovennævnte oplysninger.
 8. Hvert medlem tildeles et unikt medlemsnummer der er fortløbende, startende fra nummer 0001, og vil altid tilhøre personen, uanset om denne er medlem eller ej. Medlemsnummer tildeles når indmeldelse og indbetaling er gennemført.
 9. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde ekskludere eller suspendere et medlem hvis beslutningen er enstemmig. Ved eksklusionen kan medlemmet dog forlange, at eksklusionen valideres på generalforsamlingen, og såfremt dette ikke besluttes ved almindeligt stemmeflertal, bortfalder eksklusionen øjeblikkeligt.
 10. Et medlem, der ikke har betalt sit medlemskontingent, betragtes som udmeldt.
 11. Kontingent fastsættes løbende:
  1. Kontingent fastsættes løbende, til de givne hold.
   1. Der er et kontingent til Lunar-Hold
   2. Et andet til Seniorspillere
   3. Et tredje til børn og unge
  2. Medlemmer kan fritages, eller delvist fritages, for kontingent, alt afhængigt af deres bidrag til foreningen. Dette skal godkendes af formanden.
 12. Regnskabsåret følger kalenderåret, og opgøres 31/12
 13. Regnskabet føres af kassereren.
 14. Regnskabet skal indeholde oversigt over indtægter, udgifter og status.
 15. Regnskabet skal forelægges bestyrelsen løbende, samt tilses og evt. revideres af den, af generalforsamlingen, valgte revisor
 16. Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle klubbens anliggender.

Den ordinære generalforsamling skal finde sted hvert år, i april eller maj måned.

Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 14 dages varsel. Dette skal foregå via e-mail og offentliggørelse på klubbens hjemmeside.

Ved generalforsamling har hvert medlem én stemme. Der kan ikke stemmes med fuldmagter.

Dagsorden skal indeholde:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Formandens beretning.
 3. Fremlæggelse af regnskab.
 4. Fremlæggelse af foreløbigt budget. Dette med forståelse af, at efterfølgende generalforsamling kan ændre i budgettet.
 5. Indkomne forslag. Disse skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.
 6. Valg af formand – i ulige år.
 7. Valg af næstformand og kasserer – i lige år.
 8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. 2 i lige år og 1 i ulige år. I tilfælde af kampvalg, vil de 2 bestyrelsesmedlemmer der har opnået flest stemmer, blandt dem der ikke er valgt, automatisk blive suppleanter for en etårig periode.
 9. Valg af revisor.
 10. Valg af eventuelle udvalgsformænd og udvalgsrepræsentanter.
 11. Fastsættelse af kontingent.
 12. Eventuelt.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig når den er lovligt indvarslet uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer. Generalforsamlingen afgør, ved simpelt stemmeflertal, de forslag der stilles på denne. I tilfælde af stemmelighed vinder status quo.

Ekstraordinær generalforsamling kan foretages såfremt et flertal i bestyrelsen ønsker dette, eller hvis mindst 20% af foreningens medlemmer ønsker det. Ekstraordinær generalforsamling har samme indkaldelsesvarsler som en ordinær generalforsamling. Denne indeholder, som udgangspunkt, alene om de emner der forsager beslutningen om den Ekstraordinære generalforsamling, samt eventuelle øvrige indkomne forslag.

 1. Bestyrelsen vælges blandt foreningens medlemmer.
 2. Den, på generalforsamlingen, valgte bestyrelse har den daglige ledelse og er ansvarlige for sine handlinger overfor generalforsamlingen.
 3. Den daglige ledelse varetages af formanden.
 4. Alle foreningens konteringer og løbende økonomi skal være til rådighed for hele bestyrelsen og for generalforsamlingen.
 5. Det forventes, at bestyrelsen afholder 4 – 6 møder årligt, dog efter behov.
 6. Formandskab, bestyrelse, kassér osv. er ulønnet. Foreningen dækker omkostninger i forbindelse med mødeafholdelse. Dette skal fremgå specifikt i regnskaberne.
 7. Eventuel aflønning af medlemmer i bestyrelsen, kan kun vedtages på generalforsamling. Dette kræver tilmed, at forslag herom er stillet til generalforsamling på forhånd.
 8. Formanden i foreningen, samt et andet bestyrelsesmedlem, har ret til at indgå aftaler på foreningens vegne.
 9. Bestyrelsen kan uddelegere retten til at disponere til enkelte bestyrelsesmedlemmer, eller nedsatte arbejdsgrupper, inden for bestemte og i forvejen aftalte beløbsrammer.
 10. Foreningens medlemmer pålægges ikke personlig hæftelse, for de forpligtelser der påhviler foreningen.
 11. Det er ikke foreningen tilladt, at stifte bankgæld, leasinggæld eller andre finansielle forpligtelser, der ligger udover almindelig leverandørkredit.
 12. Ændring af foreningens vedtægter kan foretages ved et simpelt stemmeflertal på en generalforsamling. Dette forudsætter at punktet har været annonceret på den officielle dagsorden.
 13. Opløsning af foreningen kræver, at mindst 75 % af de fremmødte stemmer herfor. I tilfælde af foreningens opløsning, tilfalder eventuel formue velgørenhedsorganisationen Børns vilkår.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling d. 28/4 2021

Underskrift af tegningsberettiget

Underskrift af tegningsberettiget


Der er i øjeblikket ingen aktuelle opslag