Ordinær generalforsamling

Jævnfør foreningens vedtægter indkaldes hermed til ordinær generalforsamling mandag den 26. februar 2018 kl. 18 i cafeteriet i Glamsbjerghallen, Mågevej 7.

stk.8 Dagsorden til ordinær generalforsamling:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af årsregnskab

4. Fremlæggelse af budget for kommende regnskabsår

5. Behandling af indkomne forslag. 
Bestyrelsen foreslår, at der laves en vedtægtsændring, så bestyrelsen i fremtiden består af formand, næstformand, kasserer og 1 suppleant. 

6. Valg af bestyrelse og suppleant

7. Valg af revisorer

8. Fastsættelse af kontingent

9. Eventuelt

stk.9 Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage inden generalforsamlingen. 
Forslag om vedtægtsændringer fra bestyrelsen skal offentliggøres sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen (se stk.5).

Forslag sende til [email protected]

Med venlig hilsen
Tue Braas , Formand